Siyasi İdeologiyalar – Liberalizm

Xəyyam Namazov

“Liberal” kəliməsi 14-cü əsrdən bəri müxtəlif mənalarda (azad insan, düzgün insan, açıq görüşlü insan) işlədilməsinə baxmayaraq, ilk dəfə 19-cu əsrdən başlayaraq siyasi məna kəsb etməyə başladı. Belə ki, “liberalizm”in 1812-ci ildə ilk dəfə İspaniyada siyasi mənada işlədilməsi ilə artıq bu kəlimə Avropada bir siyasi cərəyan, ideologiya olaraq tanınmağa başladı.

Siyasi ideologiya olaraq liberalizm 19-cu əsrdən əvvəl mövcud olmasa da, onun yaranma və təkamül inkişafı Orta Əsrlərə qədər gedib çıxır. Belə ki, bu dövrdə Avropa ərazisində iki əsas hakimiyyət – kral və kilisə hakimiyyəti var idi. Cəmiyyətin əsas sinifləri azınlıq təşkil edən feodallar, zadəganlar, dini kəsim və çoxluğu təşkil edən xalq – əkinçilər, maldarlar və digərləri idi. Orta sinif demək olar ki, yox idi. Bu dövrdə iqtisadiyyat kənd təsərrüfatına əsaslandığı üçün əsas idarə etmə vasitəsi torpaq idi. Torpağı olan şəxs xalq üzərində öz mütləq hakimiyyətini qururdu. Beləliklə də orta əsr Avropasında biri biri ilə çaxnaşmada olan, xalq üzərində tam mütləq hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən kral və kilisə hakimiyyəti arasında mübarizə gedirdi.

Daha sonra, ticarətin inkişafı bu cəmiyyətlərdə şəhərlərin yaranmasına və inkişafına, o cümlədən yeni bir sinif, burjuaziyanın ortaya çıxmasına və zamanla güclənməsinə səbəb oldu. Şəhərləşmə və orta sinifin yaranması öz növbəsində yeni bir mədəniyyətin – insanı əsas dəyər olaraq götürən, və insan azadlığına əsaslanan ideyaların yaranmasına səbəb olurdu. Çünki ticarət və şəhər azad insan tələb edirdi. Belə ki, Avropada Rönesans, Aydınlanla, Dini reformasiya, bunların ardınca isə Sənayeləşmə və Fransız İnqilabı liberal ideyaların yaranması və formalaşması üçün zəmin yaratdı. Bu yeni ideyalar özündən əvvəlki dini və mühafizəkarlıq ideyalarına qarşı və onlara üsyan olaraq yaranmışdı.

Liberalizmin prinsipləri və təqdim etdiyi dəyərlər bunlardır:

Fərdiyyətçilik – İndividualizm

Fərdiyyəçilik 17-18 əsrlərdə geniş yayılan “təbii haqqlar nəzəriyyəsi”ndən (müasir mənası ilə insan hüquqları) qüvvət alır. Bu inanca görə insanların onların yaradıldığı gündən bəri müəyyən təbii haqqları vardır ki, bu haqqları da onlardan heç kim ala bilməz. Bu haqqlar həmin insanın insan olma səbəbi və insanlığının bir parçasıdır. Beləliklə liberalizm özündən əvvəlki ideologiyalardan fərqli olaraq əsas dəyər kimi insanı qəbul edir və hər şeyin ölçüsünün insan olduğunu bildirir. Fərdiyyətçilik liberalizmin fundamental dəyəridir və digər bütün prinsiplər bu dəyər üzərində formalaşır.

Azadlıq

Fərdin özünü cəmiyyətdə tapması və potensialını reallaşdırması üçün ona uyğun şərait lazımdır. Liberallara görə isə fərd üçün ən uyğun şərait azadlıq mühitidir. Azad bir cəmiyyətdə fərd özünə ən yaxşı və ən xeyirli olanı tapacaq və onu reallaşdıracaqdır. Buna görə də, liberalizmin qarşısında qoyduğu ikinci məqsəd fərdin azadlığı məsələsidir.

Ağıl, Rasyonalizm

Xüsusilə Orta Əsrlərin kilisə hakimimiyyətinə qarşı olaraq inkişaf etdirilmiş bu dəyər insanın öz qərarını özü verməli olduğunu müdafiə edir. Belə ki, dinin və digər mühafizəkar ideyaların əksinə olaraq liberalizm hər bir insanın öz həqiqətini tapma və bunun ardınca getmə potensialında olduğunu bildirir və bunun üçün də insana ağıl işıq tutacaqdır. Bundan başqa liberalların düşüncəsinə görə hər bir problemin mütləq ağılla bir cavabı vardır və müharibə, konflikt ağılın bitdiyi nöqtədir.

Ədalət

Ədalət anlayışı fərqli ideologiyalarda fərqli cür qəbul edilir. Liberalizmdəki ədalət anlayışı əsasən siyasi, iqtisadi, hüquqi bərabərlik prinsiplərinə əsaslanır. Fürsət bərabərliyi anlayışı liberal fəlsəfədə ədalətin əsası sayılır. Liberallara görə insanlar zehni və fiziki mənada bərabər olmadıqları üçün onların maddi bərabərliyini də yaratmaq mümkün deyildir. Ona görə hüquqi və digər bərabərliklər və ədalət olan bir cəmiyyətdə bir insanın uğursuzluğu sistemlə deyil, bir başa onun potensialı ilə əlaqədar olacaqdır. Bu da cəmiyyətdə narazılıq yaratmayacaq. Liberallara görə sosialistlərin irəli sürdüyü sosial bərabərlik anlayışı bərabər olmayan insanları bərabər göstərmək cəhdindən başqa bir şey deyil.

Toleranslıq və Plüralizm

Toleranslıq digərlərinin bizim qəbul etmədiyimiz şəkildə danışıq, davranış və düşüncələrinə göz yummaq deməkdir. Liberalizmin ən əsas prinsiplərindən biri olan toleranslığı Volaire belə izah edir. “Söylədiyin şeydən iyrənirəm, amma sənin bunu söyləmə haqqını ölümünə müdafiə edəcəyəm”. Toleranslıq anlayışı liberalizmin fərqli düşüncəli və inanclı şəxslərin bir yerdə, bir birlərinin hüquqlarını pozmadan yaşaya bilməsi üçün dəstəklənən bir dəyərdir.

Toleranslığın məntiqi nəticəsi isə plüralizmdir ki, bunun da məqsədi fərdlərin haqqlarını qorumaq və onların bir arada mövcudluğunu təmin etmədir.

Liberalizmin təsnifatı

Liberalizm haqqında bir çox təsnifatlar olmasına baxmayaraq, ən yayqın olanı, klassik və modern liberalizm təsnifatıdır. Əgər klassik liberalizm, dini və mühafizəkar ideyalara qarşı yaranmış və onlara üsyan fonunda meydana gəlmişdisə, modern liberalizm, K.Marksın dili ilə desək “vəhşi kapitalizmin” əskiklərinin bərpasına yönəlmişdi. Belə ki, modern liberalizm bir başa sosialist ideologiyadan təsirlənmişdir.

Klassik Liberalizm (19-cu əsr liberalizmi) Modern liberalizm (20-ci əsr liberalizmi)
Eqoist fərdiyyəçilik – fərdin əsas məqsədi öz həzzini və mənfətini artırmaqdır. Fərd eqoistdir. Sosial məsuliyyəti çox aşağıdır. İnkişafçı fərdiyyətçilik – fərdin əsas məqsədi potensialını reallaşdırmaqdır. Fərd sosial məsuliyyətlidir.
Neqativ azadlıq – Əsas olan fərdin azadlığına xarici təsirlərin, dövlət təsirinin olmamasıdır. Pozitiv azadlıq – Sadəcə neqativ azadlıq fərdin normal yaşaması üçün kifayət deyil. Buna görə də dövlətin müdaxiləsi vacibdir.
Neo-klassik liberalizm – Bazar fundamentalizmi deməkdir. Dövlətin iqtisadiyyata təsirini və müdaxiləsini qətiyyən olmamalıdır deyir. Adam Smith və F.Hayek tərəfindən dəstəklənir. İqtisadi İdarə – Dövlət müəyyən sahələrdə iqtisadiyyata təsir etməli və onu nizamlamalıdır. Bunsuz daimi inkişaf mümkün deyil.
Sosial Darwinizm və Faydaçılıq – Dövlətin müdaxiləsini qətiyyən pisləyir. Fərdlərə tam azadlıq verməsini tələb edir. Fayda arzusunun sistemi ayaqda saxlayacağına dərin inam var. Sosial Liberalizm – Rifah dövlətini və dövlətin fərdlərin yaxşı yaşaması üçün şərait yaratmalı olduğunu dəstəkləyir.

 

Qaynaqlar:

 • Andrew Heywood, “Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş, Adres Yayınları, Mart 2010
 • Gaus Gerald, “Liberalism”, Stanford University, First Published Thu Nov 28, 1996; Substantive Revision Thu Sep 16, 2010,  Http://Plato.Stanford.Edu/Entries/Liberalism/
 • Halis Çetin, Liberalizmin Tarihsel Kökenleri, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2002

 

317 Responses to Siyasi İdeologiyalar – Liberalizm

 1. Pingback: where to buy cialis

 2. Pingback: cialis on line

 3. Pingback: Buy pfizer viagra in canada

 4. Pingback: Brand viagra professional

 5. Pingback: cheap cialis

 6. Pingback: cialis 20

 7. Pingback: how much does cialis cost at walmart

 8. Pingback: cialis

 9. Pingback: viagra 50mg

 10. Pingback: viagra generic

 11. Pingback: viagra generic

 12. Pingback: generic ed pills

 13. Pingback: top erection pills

 14. Pingback: best ed pills at gnc

 15. Pingback: cialis online

 16. Pingback: canadian pharmacy online

 17. Pingback: Buy cialis online

 18. Pingback: levitra 20mg

 19. Pingback: levitra usa

 20. Pingback: levitra

 21. Pingback: ocean casino online

 22. Pingback: casino real money

 23. Pingback: viagra alternative

 24. Pingback: online slots for real money

 25. Pingback: online casino

 26. Pingback: payday loans online

 27. Pingback: quick cash loans

 28. Pingback: pay day loans

 29. Pingback: viagra cost

 30. Pingback: casino slots gambling

 31. Pingback: cialis internet

 32. Pingback: roulette new york

 33. Pingback: onbling download

 34. Pingback: slot machine games

 35. Pingback: new cialis

 36. Pingback: cialis 20

 37. Pingback: buy cialis

 38. Pingback: cialis internet

 39. Pingback: slot machines

 40. Pingback: casino world

 41. Pingback: online casino usa real money

 42. Pingback: online casinos real money

 43. Pingback: viagra coupon

 44. Pingback: cheapest viagra

 45. Pingback: order viagra online

 46. Pingback: generic cialis at walmart

 47. Pingback: real casino online

 48. Pingback: https://www.jueriy.com/

 49. Pingback: pharmacy cialis cadupi

 50. Pingback: avodart 0,5mg price

 51. Pingback: cheapest Premarin 0,3mg

 52. Pingback: cardizem 60mg online pharmacy

 53. Pingback: catapres united kingdom

 54. Pingback: ceclor cost

 55. Pingback: where can i buy ceftin

 56. Pingback: celebrex for sale

 57. Pingback: celexa united states

 58. Pingback: cephalexin online pharmacy

 59. Pingback: cipro online pharmacy

 60. Pingback: where to buy claritin

 61. Pingback: casino world

 62. Pingback: casino slots

 63. Pingback: online casino usa real money

 64. Pingback: slot machine games

 65. Pingback: casino

 66. Pingback: slot games

 67. Pingback: online casinos for usa players

 68. Pingback: best online casino real money

 69. Pingback: big fish casino online

 70. Pingback: rivers casino

 71. Pingback: insurance auto

 72. Pingback: auto liability insurance

 73. Pingback: erie car insurance quotes group

 74. Pingback: auto liability insurance

 75. Pingback: erie car insurance

 76. Pingback: auto car insurance quotes

 77. Pingback: nationwide insurance

 78. Pingback: allstate car insurance quotes

 79. Pingback: direct line car insurance quotes

 80. Pingback: cheap insurance car

 81. Pingback: quick personal loans

 82. Pingback: cash for payday loans

 83. Pingback: where to buy viagra online

 84. Pingback: payday loans no credit check

 85. Pingback: installment loans in memphis tn

 86. Pingback: bad credit quick loans

 87. Pingback: online bad credit loans tn

 88. Pingback: payday loans near me

 89. Pingback: quick personal loans

 90. Pingback: cbd oil price at walmart

 91. Pingback: pure cbd oil for sale

 92. Pingback: cbd oil for anxiety

 93. Pingback: viagra medication online

 94. Pingback: cbd oil price at walmart

 95. Pingback: cbd oil dogs

 96. Pingback: sildenafil online prescription

 97. Pingback: cbd oil for pain relief from ra

 98. Pingback: generic sildenafil uk

 99. Pingback: cbd oil side effects in dogs

 100. Pingback: order viagra for women

 101. Pingback: cbd oil

 102. Pingback: cbd oil online amazon

 103. Pingback: Buy viagra on internet

 104. Pingback: cheap research paper writers

 105. Pingback: cheap canadian viagra online

 106. Pingback: essay help

 107. Pingback: viagra recreational use

 108. Pingback: what is the best essay writing service

 109. Pingback: buy college essay

 110. Pingback: buying essays

 111. Pingback: essay writer online

 112. Pingback: how to purchase viagra

 113. Pingback: writing college essay

 114. Pingback: should homework be abolished

 115. Pingback: essaywritingservices.us.com

 116. Pingback: buy cheap essay

 117. Pingback: cleocin nz

 118. Pingback: clomid usa

 119. Pingback: online generic viagra india

 120. Pingback: Sale viagra

 121. Pingback: how to buy clonidine

 122. Pingback: clozaril 25 mg prices

 123. Pingback: Cost viagra

 124. Pingback: cost of colchicine 0,5 mg

 125. Pingback: symbicort inhaler cost

 126. Pingback: cialis for women

 127. Pingback: where to buy combivent 50/20mcg

 128. Pingback: help with essays assignments

 129. Pingback: coreg 25 mg purchase

 130. Pingback: cialis

 131. Pingback: cheap coumadin

 132. Pingback: cozaar 25 mg australia

 133. Pingback: research paper to buy

 134. Pingback: order viagra soft

 135. Pingback: crestor 5 mg usa

 136. Pingback: thesis proposal format

 137. Pingback: customessaywriterbyz.com

 138. Pingback: parts of a dissertation

 139. Pingback: Viagra 100mg england

 140. Pingback: help with writing essay

 141. Pingback: where can i buy cymbalta 60mg

 142. Pingback: write my thesis

 143. Pingback: dapsone 1000caps cheap

 144. Pingback: write my paper for me in 3 hours

 145. Pingback: ddavp coupon

 146. Pingback: depakote 125 mg without a doctor prescription

 147. Pingback: diamox tablets

 148. Pingback: differin 15g canada

 149. Pingback: cheap diltiazem 30mg

 150. Pingback: doxycycline 100mg otc

 151. Pingback: dramamine 50mg prices

 152. Pingback: elavil 10 mg otc

 153. Pingback: buy erythromycin

 154. Pingback: cost of etodolac

 155. Pingback: flomax cheap

 156. Pingback: garcinia cambogia caps tablets

 157. Pingback: help writing scholarship essays

 158. Pingback: how to purchase geodon 20mg

 159. Pingback: hyzaar 12,5mg price

 160. Pingback: imdur 60 mg without prescription

 161. Pingback: imitrex canada

 162. Pingback: buy imodium

 163. Pingback: check my site

 164. Pingback: order imuran

 165. Pingback: indocin pills

 166. Pingback: levaquin cost

 167. Pingback: lopressor 50mg tablet

 168. Pingback: order luvox 100 mg

 169. Pingback: cheap macrobid

 170. Pingback: meclizine australia

 171. Pingback: mestinon for sale

 172. Pingback: micardis purchase

 173. Pingback: buy mobic 7,5 mg

 174. Pingback: motrin 200 mg prices

 175. Pingback: canadian pharmacies online

 176. Pingback: nortriptyline price

 177. Pingback: periactin for sale

 178. Pingback: phenergan purchase

 179. Pingback: cheap plaquenil

 180. Pingback: cost of prednisolone 10mg

 181. Pingback: prevacid 30mg otc

 182. Pingback: prilosec 10mg australia

 183. Pingback: proair inhaler medication

 184. Pingback: procardia canada

 185. Pingback: proscar cost

 186. Pingback: protonix tablets

 187. Pingback: provigil 200mg without a prescription

 188. Pingback: pulmicort 200 mcg united kingdom

 189. Pingback: buy viagra with prescription

 190. Pingback: pyridium 200 mg medication

 191. Pingback: how to buy reglan 10 mg

 192. Pingback: remeron 30mg cheap

 193. Pingback: retin-a cream usa

 194. Pingback: revatio over the counter

 195. Pingback: buy risperdal 3 mg

 196. Pingback: how to buy robaxin 500mg

 197. Pingback: rogaine 5% united states

 198. Pingback: seroquel generic

 199. Pingback: where can i buy singulair

 200. Pingback: skelaxin united kingdom

 201. Pingback: spiriva without prescription

 202. Pingback: generic viagra online

 203. Pingback: tenormin pharmacy

 204. Pingback: how much does cialis cost without insurance

 205. Pingback: thorazine without a prescription

 206. Pingback: toprol 50mg online pharmacy

 207. Pingback: 100 mg viagra walmart coupons

 208. Pingback: tricor without a prescription

 209. Pingback: cheapest valtrex

 210. Pingback: viagra female sexual arousal

 211. Pingback: verapamil 40mg prices

 212. Pingback: voltaren 100 mg price

 213. Pingback: wellbutrin canada

 214. Pingback: zanaflex over the counter

 215. Pingback: status of generic cialis

 216. Pingback: cialis insurance

 217. Pingback: cheapest zithromax

 218. Pingback: Visit Your URL

 219. Pingback: zocor 20 mg tablet

 220. Pingback: buy zovirax 200 mg

 221. Pingback: zyloprim cost

 222. Pingback: cost of zyprexa 10mg

 223. Pingback: can i get viagra in chennai

 224. Pingback: zyvox 600 mg price

 225. Pingback: sildenafil tablet

 226. Pingback: cheapest tadalafil 20mg

 227. Pingback: furosemide online pharmacy

 228. Pingback: escitalopram 20 mg without a doctor prescription

 229. Pingback: aripiprazole coupon

 230. Pingback: viagra cancer link

 231. Pingback: pioglitazone cost

 232. Pingback: best coupon for 50 mg cialis

 233. Pingback: spironolactone 25mg generic

 234. Pingback: fexofenadine without prescription

 235. Pingback: how to buy glimepiride

 236. Pingback: cost of meclizine

 237. Pingback: where to buy atomoxetine 18mg

 238. Pingback: donepezil 10 mg for sale

 239. Pingback: anastrozole 1 mg australia

 240. Pingback: irbesartan 300 mg canada

 241. Pingback: dutasteride 0,5mg without a prescription

 242. Pingback: cheap olmesartan

 243. Pingback: buspirone price

 244. Pingback: clonidinemg online pharmacy

 245. Pingback: cefuroxime 125mg tablets

 246. Pingback: cost of citalopram 10mg

 247. Pingback: cheap cialis overnight

 248. Pingback: order cephalexin 500mg

 249. Pingback: ciprofloxacin 500 mg canada

 250. Pingback: clindamycin generic

 251. Pingback: clozapine online pharmacy

 252. Pingback: prochlorperazine 5mg medication

 253. Pingback: carvedilol 25mg usa

 254. Pingback: warfarin 1 mg tablet

 255. Pingback: rosuvastatin australia

 256. Pingback: how to buy divalproex 250mg

 257. Pingback: tolterodine pharmacy

 258. Pingback: cheapest acetazolamide 250mg

 259. Pingback: viagra with dapoxetine 160mg

 260. Pingback: fluconazole 200 mg tablets

 261. Pingback: amoxicillin hives

 262. Pingback: phenytoin 100mg generic

 263. Pingback: oxybutynin 5 mg australia

 264. Pingback: zithromax z pak

 265. Pingback: doxycycline 100mg australia

 266. Pingback: what is celecoxib used for

 267. Pingback: bisacodyl pharmacy

 268. Pingback: keflex for uti

 269. Pingback: venlafaxine 75 mg no prescription

 270. Pingback: effexor xr and cymbalta

 271. Pingback: how to buy amitriptyline 50 mg

 272. Pingback: amoxicillin for uti

 273. Pingback: generic cialis that work

 274. Pingback: mvuuingx

 275. Pingback: zithromax buy

 276. Pingback: fluticasone mcg without a doctor prescription

 277. Pingback: compare naproxen and celebrex

 278. Pingback: alendronate prices

 279. Pingback: keflex online

 280. Pingback: how to get prescribed viagra from a doctor

 281. Pingback: nitrofurantoin cost

 282. Pingback: waar koop ik cialis

 283. Pingback: prednison an cymbalta

 284. Pingback: what is ivermectin

 285. Pingback: glipizide 10mg cheap

 286. Pingback: cheapest sumatriptan

 287. Pingback: loperamide otc

 288. Pingback: donde comprar cialis

 289. Pingback: cost of azathioprine 25mg

 290. Pingback: indomethacin medication

 291. Pingback: professional viagra generic

 292. Pingback: lamotrigine 100 mg no prescription

 293. Pingback: terbinafine 250mg usa

 294. Pingback: levothyroxine mcg without a prescription

 295. Pingback: amoxicillin pills 500 mg

 296. Pingback: lasix online purchase

 297. Pingback: azithromycin 100mg tablet

 298. Pingback: stromectol medicine

 299. Pingback: order albuterol inhaler

 300. Pingback: how to purchase gemfibrozil 300mg

 301. Pingback: metoprolol 100mg cost

 302. Pingback: clotrimazole 10g pharmacy

 303. Pingback: doxycycline allergy

 304. Pingback: prednisolone cycling performance

 305. Pingback: clomid miscarriage

 306. Pingback: priligy vs viagra

 307. Pingback: fluconazole diflucan tablets

 308. Pingback: what is synthroid

 309. Pingback: buy essays cheap

 310. Pingback: topical propecia

 311. Pingback: buy college paper online

 312. Pingback: define neurontin

 313. Pingback: metformin and kidneys

 314. Pingback: who makes paxil

 315. Pingback: plaquenil for sle

 316. Pingback: canada pharma limited

 317. Pingback: generic cialis