Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

Fərrux Rəhimov 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncə də vəfat etmişdir.

Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və  Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir.

Leyli MəcnunNizami Gəncəvi təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə o dövrün elmlərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Ömrü boyu Gəncə də yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolanmışdır. Təqribən 1169/1170-ci ildə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq (Appaq) ilə evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur.

Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır.

Nizami Gəncəvinin əsərlərini araşdırdıqda İslam dini və İslami düşüncə tərzinin bütün xəmsə boyu qırmızı bir xətt kimi keçdiyinə şahid ola bilərik. Azərbaycan türk ədəbiyyatının böyük şairi Nizami Gəncəvi bütün əsərlərində islami dəyərlərin şərhinə geniş yer vermiş, uca Allahın (c.c) müqəddəs kitabında olan buyuruqları bədii bir biçimdə açıqlamış, insanların bu ilahi dəyərləri qavraması, bu ilahi ölçüləri qəbul etməsi üçün çeşidli vasitələrdən istifadə etmişdir.(2)

Bu vəsilə ilə dahi ədibin,Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərlərinə nəzər saldıqda onun İslam dinini, Səadət əsrini çox gözəl bildiyini və əsl Peyğəmbər sevdalısı olduğunu görə bilərik.

Ustad şairin şerindən nümunələrə keçməmişdən əvvəl onun poemalarının əvvəlidə yer alan minacat,nət kimi şer formaları haqqında bilmək maraqlı olardı:

Minacat- dini məşmun daşıyır. Orada Allahın Xaliq, bəndənin məxluq olduğu təstiq edilir. Minacat müəllifi bütün itaətkar məxluqa, eləcə də özünə Allahdan rəhm, kömək istəyib ona yalvarır. Bu baxımdan N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”ndə minacatın ən gözəl nümunəsi verilir :

Köməksiz biçarəyik, əlindənir çarəmiz,

         Sən də çarə qılmasan kimdən umaq çarə biz?

Nət. Minacat bitdikdən sonra şair, son peyğənbərin qüdrət və qütsiyyətindən söhbət açır, onu dəbdəbəli dillə tərifləyir ki, bu tərif də nət adlanır. Nət də miinacat kimi dini mahiyyət daşıyır və məsnəvi şəklində qafiyələnir (3)

Leyli və Məcnun poemasında “sonuncu Peyğəmbərin tərifi” bu misralarla başlayır :

Ey varlıq mülkünə böyük şahsüvar,

Əqlin sultanısan, zəkavətin var.

Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin

Sonun halvasısan, duzu əvvəlin.

Varlıq bağçasının ilk gülü sənsən,

Zamanın sonuncu sərkərdəsisən.

“Varlıq bağçasının ilk gülü və zamanın sonuncu sərkərdəsi” adlandırılan Peyğəmbər əfəndimiz(sas) sonrakı misralarda belə təsvir edilir :

Gözlər işıq alır ayaq tozundan,

Aləm işıqlanır daima ondan.

Səndən işığını almayan bir şam

Sönər öz yeliylə, qaralar müdam.

Bu misralar ilə Peğməbər(sas)dən işiq almayan yəni onun sonsuz elmindən, əxlaqından nəsibinin olmayanların, onun Sünnət-i seniyəsinə uymayanların halından bəhs edilir. Sonrakı misralarda bu Nurun qaynağı barəsində söhbət açılır və bu Nurun ta Adəm(as)ın vaxtından var olduğunu Allah(cc)ın hər şeydən əvvəl bu Nuru yaratdığına işarə edilir :

Mənalar mülkünün ilk qaynağısan,

Dirilik suyunun baş bulağısan.

Sənin torpağınla bəzəndi Adəm,

Nurinlə parladı hər iki aləm.

Sənin iksirinlə rəngləndi torpaq,

Bu dünya səninçin yaranmış ancaq.

Müxtəlif  gizli və aşkar rəmzlərlə zəngin olan poemada daha sonrakı misralar İslam dinin şərtlərindən biri olan və meracda Peğməbər(sas) vasitəsi ilə insanlara əmr edilən beş vaxt Namaz bu şəkildə vurğulanır :

Bu beş vaxt namazdır əsli tövbənin,

Beş növbə təblidir qapında sənin.

Quruldu diniyin beş bünövrəsi,

Yüz min zülm evinin kəsildi səsi.

Adət üzrə padşahların sarayında gündə beş dəfə təbil vurulardı; islam dinində isə hər bir müsəlmanın  gündə beş dəfə üzünü Kəbəyə tutub namaz qılması vacibdir. Şair Məhəmməd(sas)i padşaha və beş vaxt namazı onun sarayında vurulan  beş növbə təbilə oxşadır.  Məhz beş vaxt namazla müsəlmanlar onlara quluralan tələlərdən azad olmuş, zülmün səsi kəsilmişdi.

Daha sonrakı beytlərdə Peğməbər(sas)in insanlara miras qoyduğu öyütlərindən və bu öyütləri yaşadan dörd böyük xəlifədən söhbət açılır:

Bu evə yeddi səqf yaratdın yenə,

Tapşırdın onu da dörd xəlifənə.

Siddiq sədaqətə olmuşdur rəhbər,

Faruqi fərqdən uzaq bildilər.

O, allahdan qorxan həyalı qoca

Tanrının şiriylə həmdərs olunca,

Dördü də bir yolun sarbanı oldu,

Dördü də bir ləkin reyhanı oldu.

Bu misralardakı dörd  xəlifə – Hz.Əbu Bəkr, Hz.Ömər, Hz.Osman və Hz.Əli(ra)yə işarədir.
Siddiq – birinci islam xəlifəsi Əbu Bəkrin ləqəbidir.

Faruq – ikinci islam xəlifəsi Ömərə işarədir ki, o Haqqı batildən fərqləndirmişdir.
O, Allahdan qorxan həyalı qoca Hz.Osmana işarədir belə ki, bir hədisi şərifdə Allah Rəsulu(sas) “Mələklərin belə ondan  həya etdiyi bir kimsədən necə həya etməyim? Allaha and içirəm ki, mələklər Allah və Rəsulundan (s.ə.v) həya etdikləri kimi, Osmandan (r.a) da həya edərlər.” Səhihi Müslim, Bab’u Fəzail-i Osman c7, .s.117.

Tanrının şiri isə məlum olduğu kimi Hz. Əli(ra)nin ləqəbidir.

İslam dinin dörd böyük xəlifəsini bu cür poetik ifadələrlə tərifləyən şair, bundan  sonrakı misralarda bu dördlüyü  evin dörd divarına  bənzədərək mükəmməl bir metafora nümunəsi sərgiləmişdir :

Bu dörd xəlifəylə güldü məmləkət,

Hər ev dörd divarla qurular, əlbət.

Bu dördlük birləşdi qoca dünyada,

Bu dördbucaq evi gətirdi dada.

Sən, dinin evinə dörd dirək vurdun,

Ona bu qaydayla dörd çatma qurdun.

Sənin qaşın kimi haman dörd nəfər

Gah ayrı düşdülər, gah birləşdilər.

Yerin əl bağlayan bu halqasından

Bircə sıçrayışla ərşə qalxırsan.

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar.

1)                Nizami Gəncəvi: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.İbrahimova,G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva;M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası. – Bakı,2012.

2)              Dr. Siracəddin HACI – Nizami Gəncəvi’nin “Rahmet Evi” qavramı

3)                Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – Ş.A.Mikayılov

4)                Leyli və Məcnun – Nizami Gəncəvi. Tərcümə edəni: Səməd Vurğun

588 Responses to Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: generic albuterol inhaler

 6. Pingback: cialis online no prescription

 7. Pingback: viagra price in usa

 8. Pingback: ciprofloxacin hydrochloride

 9. Pingback: female viagra pills

 10. Pingback: tylenol otc

 11. Pingback: chloroquine brand name

 12. Pingback: hydroxychloroquine virus

 13. Pingback: pfizer viagra coupons from pfizer

 14. Pingback: buy cialis

 15. Pingback: fda approved viagra

 16. Pingback: careprost 3ml eye drops

 17. Pingback: order viagra online

 18. Pingback: all about viagra

 19. Pingback: viagra online no prec

 20. Pingback: Google

 21. Pingback: gay hub

 22. Pingback: 1xbet android

 23. Pingback: thrusting dildos

 24. Pingback: vaginal suppository

 25. Pingback: 우리카지노

 26. Pingback: 메리트카지노

 27. Pingback: مباراة اليوم

 28. Pingback: how to enjoy g spot sex toys

 29. Pingback: Trans Hub Porn

 30. Pingback: Buy zopiclone Online

 31. Pingback: Gay Hub XXX

 32. Pingback: English bulldog puppies for sale

 33. Pingback: Mining

 34. Pingback: MILF Porn

 35. Pingback: Online Advertising

 36. Pingback: best loan broker singapore

 37. Pingback: 샌즈카지노

 38. Pingback: 메리트카지노

 39. Pingback: 코인카지노

 40. Pingback: AnaGlobal

 41. Pingback: cargo ship cruise

 42. Pingback: cbd oil

 43. Pingback: best cbd gummies

 44. Pingback: best cbd oil for dogs

 45. Pingback: best cbd gummies

 46. Pingback: best p spot massager

 47. Pingback: green maeng da kratom

 48. Pingback: white maeng da kratom

 49. Pingback: working visa

 50. Pingback: buy cbd oil

 51. Pingback: Purchase Weed Online

 52. Pingback: BUY ATIVAN 1MG

 53. Pingback: best masturbating

 54. Pingback: Illinois Fake driver's license

 55. Pingback: kratom for sale

 56. Pingback: kratom for sleep

 57. Pingback: 우리카지노

 58. Pingback: 퍼스트카지노

 59. Pingback: BIG CHIEF CARTS DEATH

 60. Pingback: online betting uk

 61. Pingback: German shepherd puppies for sale

 62. Pingback: Oil & Gas Recruitment Firm

 63. Pingback: safestore auto

 64. Pingback: free app download

 65. Pingback: download full version pc games

 66. Pingback: apps download for windows 7

 67. Pingback: singapore divorce lawyer

 68. Pingback: mp3juice

 69. Pingback: Delaware Fake driver's license

 70. Pingback: canvas sale

 71. Pingback: pure amphetamine

 72. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 73. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 74. Pingback: https://trippydelics.ca

 75. Pingback: click here

 76. Pingback: laptop reparatur wolfhausen

 77. Pingback: Herbal incense

 78. Pingback: Herbal incense

 79. Pingback: Women's Clothing

 80. Pingback: guns for sale in massachusetts

 81. Pingback: shipping containers for sale california

 82. Pingback: Pharmacy Canada

 83. Pingback: virtual card buy

 84. Pingback: Buy THC Cartridges online Ireland

 85. Pingback: used shipping containers for sale

 86. Pingback: Copper energy rings

 87. Pingback: buy card

 88. Pingback: pharmacy canada online

 89. Pingback: delta 8 near me

 90. Pingback: Freelancer marketplace

 91. Pingback: buy the best guns online

 92. Pingback: cocaine delivery

 93. Pingback: Vidalista 40mg

 94. Pingback: how long do shrooms stay in your system

 95. Pingback: siamese kittens for sale near me

 96. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Hyde Park

 97. Pingback: Guns for sale

 98. Pingback: SEO Services Pakistan

 99. Pingback: container homes for sale

 100. Pingback: buy Instagram followers

 101. Pingback: buy cialis drug

 102. Pingback: Buy Dmt Vape pen with Bitcoins online

 103. Pingback: shipping container

 104. Pingback: online cbd shop

 105. Pingback: ninja 650

 106. Pingback: adhd for sale usa

 107. Pingback: https aka ms remoteconnect microsoft

 108. Pingback: taking cialis soft tabs

 109. Pingback: seo company

 110. Pingback: SUPREME CANNABIS

 111. Pingback: original cialis low price

 112. Pingback: تحميل سكس

 113. Pingback: Website

 114. Pingback: learn more

 115. Pingback: where can u buy

 116. Pingback: vibrating strapless dildo

 117. Pingback: tretinoin cream buy uk

 118. Pingback: visit website

 119. Pingback: no fax payday loans haltom city

 120. Pingback: Gauntlet Legends

 121. Pingback: from canada

 122. Pingback: g spot vibrator

 123. Pingback: Glock 43 Magazine

 124. Pingback: Bàn học thông minh

 125. Pingback: buy now

 126. Pingback: complete free dating site

 127. Pingback: sex toys

 128. Pingback: how to use bondage kit

 129. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 130. Pingback: cumming dildo

 131. Pingback: mobile homes for sale alpena mi

 132. Pingback: Mossberg 930 for sale

 133. Pingback: dildo

 134. Pingback: most realistic dildo

 135. Pingback: Glock 17

 136. Pingback: escort pendik

 137. Pingback: slot online

 138. Pingback: electric motorcyles canada

 139. Pingback: sex facts

 140. Pingback: anal butt plugs

 141. Pingback: Weed for Sale

 142. Pingback: best strap on dildo

 143. Pingback: adam and eve toys

 144. Pingback: silicone vibrator

 145. Pingback: injustice arcade machine

 146. Pingback: Cannabis Oil

 147. Pingback: PARROTS FOR SALE

 148. Pingback: latest technology. news

 149. Pingback: DUBBAL STAGE PULVERIZER

 150. Pingback: kratom capsules

 151. Pingback: kratom for sale

 152. Pingback: buy Instagram likes

 153. Pingback: best delta 8 thc gummies

 154. Pingback: large dildo

 155. Pingback: tides today at tides.today

 156. Pingback: Fssai License

 157. Pingback: THC Gummies

 158. Pingback: buy delta 8 THC

 159. Pingback: buy weed near me

 160. Pingback: bachelor's degree

 161. Pingback: makeup tutorial

 162. Pingback: vibrating bullet

 163. Pingback: best vibrators

 164. Pingback: buy weed

 165. Pingback: buy weed online

 166. Pingback: buy weed online

 167. Pingback: weed near me

 168. Pingback: buy weed

 169. Pingback: weed near me

 170. Pingback: tiktok followers

 171. Pingback: albino shrooms

 172. Pingback: Ruger Firearms For Sale

 173. Pingback: guns for sale

 174. Pingback: glo carts

 175. Pingback: Ruger Revolvers

 176. Pingback: Kelowna movers

 177. Pingback: Glock Guns for sale

 178. Pingback: Obligasi

 179. Pingback: Best Restaurant Parksville

 180. Pingback: MUT

 181. Pingback: MILF Porn Land

 182. Pingback: istanbul eskortlar

 183. Pingback: citir escort

 184. Pingback: online pharmacies canada

 185. Pingback: Parksville Roofing Company

 186. Pingback: Dining Table Set

 187. Pingback: Sig Mpx

 188. Pingback: Thc Oil Carts

 189. Pingback: Sand Cat

 190. Pingback: bulk 30 30 ammo

 191. Pingback: Elliptical

 192. Pingback: whole skinned alligator for sale

 193. Pingback: how to lose lower belly fat

 194. Pingback: tuff shed home depot

 195. Pingback: male sex toys

 196. Pingback: افلام سكس محارم

 197. Pingback: Canadian service

 198. Pingback: software buy

 199. Pingback: HBCUO

 200. Pingback: order juul pods

 201. Pingback: Guns For Sale Online

 202. Pingback: Canada pharmacy

 203. Pingback: معرفة هوية المتصل

 204. Pingback: buy weed in Sydney

 205. Pingback: gushers marijuana strain

 206. Pingback: glo extracts cartridge

 207. Pingback: trauma recovery

 208. Pingback: in Canada

 209. Pingback: DIAGNOSING HAEMORRHOIDS

 210. Pingback: male masturbator

 211. Pingback: butterfly sex toy

 212. Pingback: best penis extension

 213. Pingback: electric penis pump

 214. Pingback: erotic audio

 215. Pingback: caglayan escort

 216. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy canada pharmacy

 217. Pingback: news

 218. Pingback: สมัคร happyluke

 219. Pingback: body wand mini massager

 220. Pingback: happyluke ?????

 221. Pingback: male sex toys

 222. Pingback: AMI Healthcare International Hospital Operations Management

 223. Pingback: serifali escort

 224. Pingback: adam and eve ben wa balls

 225. Pingback: deep thrusting rabbit vibrator

 226. Pingback: canadianpharmacyking.com

 227. Pingback: sex toys for gay

 228. Pingback: best p spot stimulator

 229. Pingback: mersin escort

 230. Pingback: Restaurants Nanaimo

 231. Pingback: weed delivery

 232. Pingback: fun88

 233. Pingback: p spot massagers

 234. Pingback: remote control vibrating panties

 235. Pingback: vibrating pocket masturbator

 236. Pingback: vibrator

 237. Pingback: best p spot toy

 238. Pingback: Buy airsep visionaire

 239. Pingback: Realistic Masturbator

 240. Pingback: lottovip สมัครสมาชิก

 241. Pingback: web hosting reviews

 242. Pingback: commercial real estate

 243. Pingback: lottovip

 244. Pingback: สมัคร เว็บ ruay

 245. Pingback: best male masturbator

 246. Pingback: how to use suction cup dildo

 247. Pingback: big dildo

 248. Pingback: سكس في الغسالة

 249. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 250. Pingback: kozyatagi escort

 251. Pingback: 99defi.network

 252. Pingback: streamcomplet

 253. Pingback: covered car transport

 254. Pingback: site de streaming

 255. Pingback: casino

 256. Pingback: film streaming 2021

 257. Pingback: ctrlcoin.io

 258. Pingback: download videos twitter

 259. Pingback: realistic pocket pussy

 260. Pingback: common myths about sex

 261. Pingback: sex ed

 262. Pingback: how to use a penis ring

 263. Pingback: thrusting vibrator

 264. Pingback: 1xbit esports

 265. Pingback: realistic male stroker

 266. Pingback: best in ottawa

 267. Pingback: icse boards

 268. Pingback: 토토사이트

 269. Pingback: magic mushrooms

 270. Pingback: 피망슬롯머니

 271. Pingback: labirint books

 272. Pingback: How to Book a Safari to Murchison Falls Uganda?

 273. Pingback: wilkinson sword

 274. Pingback: Thc Vape oil

 275. Pingback: girl scout cookies strain big chief

 276. Pingback: Macaw for sale near me

 277. Pingback: Pitbull puppies for sale near me

 278. Pingback: KETASET FOR SALE

 279. Pingback: Perry Beeches III The Free School

 280. Pingback: usa online pharmacy

 281. Pingback: adam and eve dildo

 282. Pingback: sex toys for guys

 283. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 284. Pingback: بديل تروكولر

 285. Pingback: free download for pc

 286. Pingback: free download for pc windows

 287. Pingback: free download for windows pc

 288. Pingback: free download for windows 8

 289. Pingback: free download for windows 10

 290. Pingback: free download for windows 10

 291. Pingback: apk for pc download

 292. Pingback: mp3juices

 293. Pingback: Monkeys For Sale

 294. Pingback: Site vitrine Wordpress

 295. Pingback: Order Sig Sauer Guns Online

 296. Pingback: IT Services Bridgwater

 297. Pingback: GOLF CARTS FOR SALE

 298. Pingback: Tanzania safari tours

 299. Pingback: Shipping containers For Sale

 300. Pingback: Macbook pro akku tauschen zürich

 301. Pingback: best doc johnson sex toys

 302. Pingback: OLX FARMING EQUIPMENT FOR SALE

 303. Pingback: shipping containers for sale

 304. Pingback: Serengeti safari

 305. Pingback: ارقام بنات

 306. Pingback: aromatherapy shop

 307. Pingback: izrada sajtova

 308. Pingback: lowes kronos login

 309. Pingback: Buy Ketamine online

 310. Pingback: WEED PUFF BAR

 311. Pingback: winchester pdx1 12 gauge

 312. Pingback: taurus g3c

 313. Pingback: taurus pt92 for sale

 314. Pingback: sig p320x carry

 315. Pingback: duchess board game table

 316. Pingback: pentobarbital for sale

 317. Pingback: mossberg mvp predator

 318. Pingback: stiiizy-battery near me/

 319. Pingback: magic mushrooms

 320. Pingback: magic mushrooms

 321. Pingback: background check website

 322. Pingback: order weed online

 323. Pingback: buy juul online

 324. Pingback: beretta 92 elite ltt for sale

 325. Pingback: cave gecko for sale

 326. Pingback: smith and wesson arms

 327. Pingback: bohemian coffee table

 328. Pingback: weed for sale in Tampa

 329. Pingback: ethereum mining machine for sale in usa

 330. Pingback: sugar glider for sale

 331. Pingback: Murchison falls tours

 332. Pingback: gv-rx195p256d-rh

 333. Pingback: titan blues city olympic barbell

 334. Pingback: وكالة تسويق

 335. Pingback: Marlin 1895SBL

 336. Pingback: market drop

 337. Pingback: buy adhd online uk

 338. Pingback: RissMiner

 339. Pingback: Buy Sig Sauer Firearms Online

 340. Pingback: Abbotsweld Primary School

 341. Pingback: dizziness

 342. Pingback: bitcoin

 343. Pingback: nyoxx wa katta

 344. Pingback: Safari in Uganda

 345. Pingback: Uganda Tour

 346. Pingback: savage grow plus fake

 347. Pingback: beretta guns for sale

 348. Pingback: brownells firearms

 349. Pingback: how to masturbate using a realistic pocket stroker

 350. Pingback: agzimi sikin benim

 351. Pingback: best male masturbators

 352. Pingback: Ketamine powder

 353. Pingback: springfield saint for sale

 354. Pingback: MUT

 355. Pingback: happyLuke

 356. Pingback: kush carts

 357. Pingback: testosterone booster

 358. Pingback: Rent a car Bar, Montenegro

 359. Pingback: payday loans

 360. Pingback: mining rigs for sale

 361. Pingback: ipollo b2 for sale

 362. Pingback: Buy Stiizy Biscotti (500mg)

 363. Pingback: Gorilla Trekking in Bwindi Impenetrable national park

 364. Pingback: The NMD News

 365. Pingback: virtual card buy

 366. Pingback: russian first names

 367. Pingback: mngo pods

 368. Pingback: where can i buy hennessy pure white online

 369. Pingback: where can i buy fake money

 370. Pingback: affiliate millionaire

 371. Pingback: e-cigs for sale in usa

 372. Pingback: ruger firearms for sale

 373. Pingback: solar generators for outdoor

 374. Pingback: solar panel kits 2021

 375. Pingback: Gyanodaya Public SchoolPost Dadiya Distt Sikar Rajasthan Rajasthan 332036 India

 376. Pingback: Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management

 377. Pingback: petals on the wind

 378. Pingback: Adderall for sale

 379. Pingback: vibrator

 380. Pingback: Magic Truffles

 381. Pingback: browning shorttrac 308 for sale

 382. Pingback: Daily CBD — The Leading Cannabinoid Educational Resource

 383. Pingback: beretta 92 compact

 384. Pingback: buy real uk driving licence

 385. Pingback: Uganda Safari Tour

 386. Pingback: buy pentobarbital

 387. Pingback: Order gbl in germany online

 388. Pingback: kimber firearms

 389. Pingback: buy ecigarettes online

 390. Pingback: call girls

 391. Pingback: - do-si-dos strain

 392. Pingback: 17 hmr pistol

 393. Pingback: polish ak47 for sale

 394. Pingback: remington v3 tac-13

 395. Pingback: stiiizy pods flavors

 396. Pingback: m17

 397. Pingback: Buy Magic Mushrooms USA

 398. Pingback: stiiizy carts

 399. Pingback: takeout food

 400. Pingback: ruger revolvers for sale Europe

 401. Pingback: para ordnance elite 1911

 402. Pingback: kimber k6s lg for sale

 403. Pingback: uca.com.vn

 404. Pingback: tubdy mp3

 405. Pingback: Penis Envy Mushrooms

 406. Pingback: buy-gamma-butyrolactone-online

 407. Pingback: gbl for sale uk

 408. Pingback: Buy Xanax Online

 409. Pingback: Buy Oxycodone online

 410. Pingback: Best Paint Sprayer

 411. Pingback: live resin cartridges

 412. Pingback: arturo fuentes short story

 413. Pingback: Независимое бюро информации и аналитики

 414. Pingback: Web development

 415. Pingback: ruger security 9 magazines

 416. Pingback: rechargeable rabbit

 417. Pingback: dildo

 418. Pingback: clit vibrator

 419. Pingback: best butt plug

 420. Pingback: divorce lawyers

 421. Pingback: university college in kenya

 422. Pingback: buy eu driving licence online

 423. Pingback: trek silque for sale

 424. Pingback: HELEX ALPRAZOLAM

 425. Pingback: adam and eve sex toys

 426. Pingback: high quality vibrators

 427. Pingback: best clitoral vibrator

 428. Pingback: kel tec p50

 429. Pingback: mossberg 464 spx 30-30 for sale

 430. Pingback: sbgv245

 431. Pingback: beretta a400 xcel parallel target

 432. Pingback: mossberg 500 turkey

 433. Pingback: krt disposable

 434. Pingback: vape carts

 435. Pingback: Buy Helium (HNT) miner

 436. Pingback: Krt vape

 437. Pingback: gamma butyrolactone cleaner

 438. Pingback: Buy vyvanse medications online

 439. Pingback: Hi-Point carbine for sale

 440. Pingback: silent travel vibrators

 441. Pingback: sex toys

 442. Pingback: Cryptocurrency wallet api

 443. Pingback: usd to btc instant exchange

 444. Pingback: ivermectina dosis

 445. Pingback: sex toys

 446. Pingback: Anonymous

 447. Pingback: Bushmaster xm15 for sale

 448. Pingback: Anonymous

 449. Pingback: Anonymous

 450. Pingback: buy virtual card with cryptocurrency

 451. Pingback: where to get ivermectin

 452. Pingback: scrap car removal

 453. Pingback: meritroyalbet

 454. Pingback: madridbet

 455. Pingback: meritking

 456. Pingback: how to refinance

 457. Pingback: elexusbet

 458. Pingback: meritroyalbet

 459. Pingback: meritroyalbet

 460. Pingback: coupons for tadalafil

 461. Pingback: meritroyalbet

 462. Pingback: ammo for sale near me

 463. Pingback: ivermectin 500ml

 464. Pingback: buy stromectol

 465. Pingback: cialis gen�rico

 466. Pingback: cialis reviews

 467. Pingback: glock 43x for sale

 468. Pingback: generic cialis canada pharmacy

 469. Pingback: Buy Weed Online

 470. Pingback: generic sildenafil tablets

 471. Pingback: cialis dosage

 472. Pingback: สมัคร lottovip

 473. Pingback: baymavi

 474. Pingback: baymavi

 475. Pingback: tadalafil powder suppliers

 476. Pingback: Hk vp9 for sale

 477. Pingback: where can you buy sildenafil pills

 478. Pingback: sildenafil citrate for sale

 479. Pingback: buy viagra online

 480. Pingback: maxim peptide tadalafil

 481. Pingback: get cialis

 482. Pingback: tombala siteleri

 483. Pingback: prednisone 20mg short term side effects

 484. Pingback: buy prednisone 1 mg

 485. Pingback: Buy DMT online Victoria Australia

 486. Pingback: oral antiviral medication

 487. Pingback: cyberskin stroker

 488. Pingback: how to use a remote controlled g spot massager

 489. Pingback: wand massagers

 490. Pingback: marley drugs tadalafil

 491. Pingback: ivermectin cost

 492. Pingback: prednisone side effects in dogs

 493. Pingback: meritroyalbet

 494. Pingback: cheap cialis india

 495. Pingback: eurocasino

 496. Pingback: free slots win money instantly

 497. Pingback: cialis best price

 498. Pingback: price of ivermectin

 499. Pingback: cheap stromectol

 500. Pingback: real cash casino

 501. Pingback: cialis dosis

 502. Pingback: viagra uk

 503. Pingback: cialis price

 504. Pingback: cost of ivermectin

 505. Pingback: Desert eagle for sale

 506. Pingback: ivermectin 200mg

 507. Pingback: stromectol

 508. Pingback: crocoite for sale

 509. Pingback: smith and wesson ez 9mm for sale

 510. Pingback: Glock 34 for Sale

 511. Pingback: ball massage handjob

 512. Pingback: ivermectin 200 mcg

 513. Pingback: furosemide price comparison

 514. Pingback: lasix without prescription usa

 515. Pingback: imverctin

 516. Pingback: silivri escort

 517. Pingback: bitcoin card

 518. Pingback: ivermectin 500ml

 519. Pingback: stromectol 3mg

 520. Pingback: where can i buy ivermectin

 521. Pingback: ivermectin cost canada

 522. Pingback: glo cartridge

 523. Pingback: ivermectin generic

 524. Pingback: cardano

 525. Pingback: download app apk for windows

 526. Pingback: app download for pc

 527. Pingback: apps for pc download

 528. Pingback: free app download

 529. Pingback: free download for windows 7

 530. Pingback: app download for pc

 531. Pingback: MFT MineFullTrader - Crypto token sale

 532. Pingback: pc games for windows 8

 533. Pingback: snes

 534. Pingback: app download for windows 10

 535. Pingback: Beretta 92fs For Sale

 536. Pingback: ivermectin 1%cream

 537. Pingback: best masturbation sleeves

 538. Pingback: rechargeable vibrator

 539. Pingback: retail boxes

 540. Pingback: madridbet giriş

 541. Pingback: lucky times slots facebook

 542. Pingback: Remington golden bullet in stock

 543. Pingback: G19 for sale

 544. Pingback: canadianpharmacyking.com

 545. Pingback: ivermectin india

 546. Pingback: ivermectine kory

 547. Pingback: learn more

 548. Pingback: Krt vape

 549. Pingback: car recycling

 550. Pingback: ivermectin pills for sale

 551. Pingback: BERETTA PX4 STORM

 552. Pingback: CZ P10C

 553. Pingback: Marijuana Delivery

 554. Pingback: madritbet

 555. Pingback: meritroyalbet

 556. Pingback: eurocasino

 557. Pingback: elexusbet

 558. Pingback: male penis enhancer

 559. Pingback: Restaurant

 560. Pingback: PC fernwartung pfäffikon

 561. Pingback: us stock market today

 562. Pingback: hacendado

 563. Pingback: eurocasino

 564. Pingback: economics

 565. Pingback: Pain killer pills for sale

 566. Pingback: Google

 567. Pingback: junk car removal

 568. Pingback: thrusting rabbit toy

 569. Pingback: male vacuum pump

 570. Pingback: visit podcast

 571. Pingback: cryptocurrency virtual card

 572. Pingback: ivermectin new zealand

 573. Pingback: stromectol 6 mg tablet

 574. Pingback: Technology News

 575. Pingback: meritroyalbet giriş

 576. Pingback: purchasing ivermectin

 577. Pingback: how to last longer in bed

 578. Pingback: where to buy magic mushrooms

 579. Pingback: Pinball machines for sale

 580. Pingback: Bubblegum Haupia Strain

 581. Pingback: Platinum haupia

 582. Pingback: Watermelon haupia

 583. Pingback: Bubble hash

 584. Pingback: Moroccan hash

 585. Pingback: Litto disposable

 586. Pingback: Bubble hash

 587. Pingback: ivermectin ontario

 588. Pingback: can you buy cialis in canada