Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

Fərrux Rəhimov 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuş, bütün ömrü boyu orada yaşayıb yaratmış və 1209-cu ildə Gəncə də vəfat etmişdir.

Bəşər bədii fikrinin nadir hadisəsi olan Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə təkcə Azərbaycanın və  Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır. Şair ömrü boyu burada yaşayıb yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir.

Leyli MəcnunNizami Gəncəvi təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonra şəxsi mütaliə yolu ilə o dövrün elmlərini mükəmməl öyrənmiş, xüsusən də Yaxın Şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olmuşdur. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də mükəmməl bilən şairin Yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın görünür. Ömrü boyu Gəncə də yaşamış, saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolanmışdır. Təqribən 1169/1170-ci ildə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffərin kəniz kimi hədiyyə göndərdiyi qıpçaq qızı Afaq (Appaq) ilə evlənmiş, 1174-cü ildə oğlu Məhəmməd anadan olmuşdur.

Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır.

Nizami Gəncəvinin əsərlərini araşdırdıqda İslam dini və İslami düşüncə tərzinin bütün xəmsə boyu qırmızı bir xətt kimi keçdiyinə şahid ola bilərik. Azərbaycan türk ədəbiyyatının böyük şairi Nizami Gəncəvi bütün əsərlərində islami dəyərlərin şərhinə geniş yer vermiş, uca Allahın (c.c) müqəddəs kitabında olan buyuruqları bədii bir biçimdə açıqlamış, insanların bu ilahi dəyərləri qavraması, bu ilahi ölçüləri qəbul etməsi üçün çeşidli vasitələrdən istifadə etmişdir.(2)

Bu vəsilə ilə dahi ədibin,Şeyx Nizami Gəncəvinin əsərlərinə nəzər saldıqda onun İslam dinini, Səadət əsrini çox gözəl bildiyini və əsl Peyğəmbər sevdalısı olduğunu görə bilərik.

Ustad şairin şerindən nümunələrə keçməmişdən əvvəl onun poemalarının əvvəlidə yer alan minacat,nət kimi şer formaları haqqında bilmək maraqlı olardı:

Minacat- dini məşmun daşıyır. Orada Allahın Xaliq, bəndənin məxluq olduğu təstiq edilir. Minacat müəllifi bütün itaətkar məxluqa, eləcə də özünə Allahdan rəhm, kömək istəyib ona yalvarır. Bu baxımdan N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”ndə minacatın ən gözəl nümunəsi verilir :

Köməksiz biçarəyik, əlindənir çarəmiz,

         Sən də çarə qılmasan kimdən umaq çarə biz?

Nət. Minacat bitdikdən sonra şair, son peyğənbərin qüdrət və qütsiyyətindən söhbət açır, onu dəbdəbəli dillə tərifləyir ki, bu tərif də nət adlanır. Nət də miinacat kimi dini mahiyyət daşıyır və məsnəvi şəklində qafiyələnir (3)

Leyli və Məcnun poemasında “sonuncu Peyğəmbərin tərifi” bu misralarla başlayır :

Ey varlıq mülkünə böyük şahsüvar,

Əqlin sultanısan, zəkavətin var.

Sonusan o mürsəl peyğəmbərlərin

Sonun halvasısan, duzu əvvəlin.

Varlıq bağçasının ilk gülü sənsən,

Zamanın sonuncu sərkərdəsisən.

“Varlıq bağçasının ilk gülü və zamanın sonuncu sərkərdəsi” adlandırılan Peyğəmbər əfəndimiz(sas) sonrakı misralarda belə təsvir edilir :

Gözlər işıq alır ayaq tozundan,

Aləm işıqlanır daima ondan.

Səndən işığını almayan bir şam

Sönər öz yeliylə, qaralar müdam.

Bu misralar ilə Peğməbər(sas)dən işiq almayan yəni onun sonsuz elmindən, əxlaqından nəsibinin olmayanların, onun Sünnət-i seniyəsinə uymayanların halından bəhs edilir. Sonrakı misralarda bu Nurun qaynağı barəsində söhbət açılır və bu Nurun ta Adəm(as)ın vaxtından var olduğunu Allah(cc)ın hər şeydən əvvəl bu Nuru yaratdığına işarə edilir :

Mənalar mülkünün ilk qaynağısan,

Dirilik suyunun baş bulağısan.

Sənin torpağınla bəzəndi Adəm,

Nurinlə parladı hər iki aləm.

Sənin iksirinlə rəngləndi torpaq,

Bu dünya səninçin yaranmış ancaq.

Müxtəlif  gizli və aşkar rəmzlərlə zəngin olan poemada daha sonrakı misralar İslam dinin şərtlərindən biri olan və meracda Peğməbər(sas) vasitəsi ilə insanlara əmr edilən beş vaxt Namaz bu şəkildə vurğulanır :

Bu beş vaxt namazdır əsli tövbənin,

Beş növbə təblidir qapında sənin.

Quruldu diniyin beş bünövrəsi,

Yüz min zülm evinin kəsildi səsi.

Adət üzrə padşahların sarayında gündə beş dəfə təbil vurulardı; islam dinində isə hər bir müsəlmanın  gündə beş dəfə üzünü Kəbəyə tutub namaz qılması vacibdir. Şair Məhəmməd(sas)i padşaha və beş vaxt namazı onun sarayında vurulan  beş növbə təbilə oxşadır.  Məhz beş vaxt namazla müsəlmanlar onlara quluralan tələlərdən azad olmuş, zülmün səsi kəsilmişdi.

Daha sonrakı beytlərdə Peğməbər(sas)in insanlara miras qoyduğu öyütlərindən və bu öyütləri yaşadan dörd böyük xəlifədən söhbət açılır:

Bu evə yeddi səqf yaratdın yenə,

Tapşırdın onu da dörd xəlifənə.

Siddiq sədaqətə olmuşdur rəhbər,

Faruqi fərqdən uzaq bildilər.

O, allahdan qorxan həyalı qoca

Tanrının şiriylə həmdərs olunca,

Dördü də bir yolun sarbanı oldu,

Dördü də bir ləkin reyhanı oldu.

Bu misralardakı dörd  xəlifə – Hz.Əbu Bəkr, Hz.Ömər, Hz.Osman və Hz.Əli(ra)yə işarədir.
Siddiq – birinci islam xəlifəsi Əbu Bəkrin ləqəbidir.

Faruq – ikinci islam xəlifəsi Ömərə işarədir ki, o Haqqı batildən fərqləndirmişdir.
O, Allahdan qorxan həyalı qoca Hz.Osmana işarədir belə ki, bir hədisi şərifdə Allah Rəsulu(sas) “Mələklərin belə ondan  həya etdiyi bir kimsədən necə həya etməyim? Allaha and içirəm ki, mələklər Allah və Rəsulundan (s.ə.v) həya etdikləri kimi, Osmandan (r.a) da həya edərlər.” Səhihi Müslim, Bab’u Fəzail-i Osman c7, .s.117.

Tanrının şiri isə məlum olduğu kimi Hz. Əli(ra)nin ləqəbidir.

İslam dinin dörd böyük xəlifəsini bu cür poetik ifadələrlə tərifləyən şair, bundan  sonrakı misralarda bu dördlüyü  evin dörd divarına  bənzədərək mükəmməl bir metafora nümunəsi sərgiləmişdir :

Bu dörd xəlifəylə güldü məmləkət,

Hər ev dörd divarla qurular, əlbət.

Bu dördlük birləşdi qoca dünyada,

Bu dördbucaq evi gətirdi dada.

Sən, dinin evinə dörd dirək vurdun,

Ona bu qaydayla dörd çatma qurdun.

Sənin qaşın kimi haman dörd nəfər

Gah ayrı düşdülər, gah birləşdilər.

Yerin əl bağlayan bu halqasından

Bircə sıçrayışla ərşə qalxırsan.

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar.

1)                Nizami Gəncəvi: biblioqrafiya /tərt. ed.: M.İbrahimova,G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. M.Vəliyeva;M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası. – Bakı,2012.

2)              Dr. Siracəddin HACI – Nizami Gəncəvi’nin “Rahmet Evi” qavramı

3)                Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – Ş.A.Mikayılov

4)                Leyli və Məcnun – Nizami Gəncəvi. Tərcümə edəni: Səməd Vurğun

mm

Hər yayımda təqdim olunan mövzu başlıqlarında müəllifi olduğunuz və ya tərcümə etdiyiniz məqalələri bizim veb-səhifəmizdə yayımlıya bilərsiniz.

296 Responses to Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərində “sonuncu Peyğəmbərin tərifi”

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: best cialis site

 5. Pingback: generic albuterol inhaler

 6. Pingback: cialis online no prescription

 7. Pingback: viagra price in usa

 8. Pingback: ciprofloxacin hydrochloride

 9. Pingback: female viagra pills

 10. Pingback: tylenol otc

 11. Pingback: chloroquine brand name

 12. Pingback: hydroxychloroquine virus

 13. Pingback: pfizer viagra coupons from pfizer

 14. Pingback: buy cialis

 15. Pingback: fda approved viagra

 16. Pingback: careprost 3ml eye drops

 17. Pingback: order viagra online

 18. Pingback: all about viagra

 19. Pingback: viagra online no prec

 20. Pingback: Google

 21. Pingback: gay hub

 22. Pingback: 1xbet android

 23. Pingback: thrusting dildos

 24. Pingback: vaginal suppository

 25. Pingback: 우리카지노

 26. Pingback: 메리트카지노

 27. Pingback: مباراة اليوم

 28. Pingback: how to enjoy g spot sex toys

 29. Pingback: Trans Hub Porn

 30. Pingback: Buy zopiclone Online

 31. Pingback: Gay Hub XXX

 32. Pingback: English bulldog puppies for sale

 33. Pingback: Mining

 34. Pingback: MILF Porn

 35. Pingback: Online Advertising

 36. Pingback: best loan broker singapore

 37. Pingback: 샌즈카지노

 38. Pingback: 메리트카지노

 39. Pingback: 코인카지노

 40. Pingback: AnaGlobal

 41. Pingback: cargo ship cruise

 42. Pingback: cbd oil

 43. Pingback: best cbd gummies

 44. Pingback: best cbd oil for dogs

 45. Pingback: best cbd gummies

 46. Pingback: best p spot massager

 47. Pingback: green maeng da kratom

 48. Pingback: white maeng da kratom

 49. Pingback: working visa

 50. Pingback: buy cbd oil

 51. Pingback: Purchase Weed Online

 52. Pingback: BUY ATIVAN 1MG

 53. Pingback: best masturbating

 54. Pingback: Illinois Fake driver's license

 55. Pingback: kratom for sale

 56. Pingback: kratom for sleep

 57. Pingback: 우리카지노

 58. Pingback: 퍼스트카지노

 59. Pingback: BIG CHIEF CARTS DEATH

 60. Pingback: online betting uk

 61. Pingback: German shepherd puppies for sale

 62. Pingback: Oil & Gas Recruitment Firm

 63. Pingback: safestore auto

 64. Pingback: free app download

 65. Pingback: download full version pc games

 66. Pingback: apps download for windows 7

 67. Pingback: singapore divorce lawyer

 68. Pingback: mp3juice

 69. Pingback: Delaware Fake driver's license

 70. Pingback: canvas sale

 71. Pingback: pure amphetamine

 72. Pingback: psilocybe cubensis grow kit usa

 73. Pingback: MAGIC MUSHROOM GROW KIT

 74. Pingback: https://trippydelics.ca

 75. Pingback: click here

 76. Pingback: laptop reparatur wolfhausen

 77. Pingback: Herbal incense

 78. Pingback: Herbal incense

 79. Pingback: Women's Clothing

 80. Pingback: guns for sale in massachusetts

 81. Pingback: shipping containers for sale california

 82. Pingback: Pharmacy Canada

 83. Pingback: virtual card buy

 84. Pingback: Buy THC Cartridges online Ireland

 85. Pingback: used shipping containers for sale

 86. Pingback: Copper energy rings

 87. Pingback: buy card

 88. Pingback: pharmacy canada online

 89. Pingback: delta 8 near me

 90. Pingback: Freelancer marketplace

 91. Pingback: buy the best guns online

 92. Pingback: cocaine delivery

 93. Pingback: Vidalista 40mg

 94. Pingback: how long do shrooms stay in your system

 95. Pingback: siamese kittens for sale near me

 96. Pingback: End Of Tenancy Cleaning Hyde Park

 97. Pingback: Guns for sale

 98. Pingback: SEO Services Pakistan

 99. Pingback: container homes for sale

 100. Pingback: buy Instagram followers

 101. Pingback: buy cialis drug

 102. Pingback: Buy Dmt Vape pen with Bitcoins online

 103. Pingback: shipping container

 104. Pingback: online cbd shop

 105. Pingback: ninja 650

 106. Pingback: adhd for sale usa

 107. Pingback: https aka ms remoteconnect microsoft

 108. Pingback: taking cialis soft tabs

 109. Pingback: seo company

 110. Pingback: SUPREME CANNABIS

 111. Pingback: original cialis low price

 112. Pingback: تحميل سكس

 113. Pingback: Website

 114. Pingback: learn more

 115. Pingback: where can u buy

 116. Pingback: vibrating strapless dildo

 117. Pingback: tretinoin cream buy uk

 118. Pingback: visit website

 119. Pingback: no fax payday loans haltom city

 120. Pingback: Gauntlet Legends

 121. Pingback: from canada

 122. Pingback: g spot vibrator

 123. Pingback: Glock 43 Magazine

 124. Pingback: Bàn học thông minh

 125. Pingback: buy now

 126. Pingback: complete free dating site

 127. Pingback: sex toys

 128. Pingback: how to use bondage kit

 129. Pingback: נערות ליווי בחיפה

 130. Pingback: cumming dildo

 131. Pingback: mobile homes for sale alpena mi

 132. Pingback: Mossberg 930 for sale

 133. Pingback: dildo

 134. Pingback: most realistic dildo

 135. Pingback: Glock 17

 136. Pingback: escort pendik

 137. Pingback: slot online

 138. Pingback: electric motorcyles canada

 139. Pingback: sex facts

 140. Pingback: anal butt plugs

 141. Pingback: Weed for Sale

 142. Pingback: best strap on dildo

 143. Pingback: adam and eve toys

 144. Pingback: silicone vibrator

 145. Pingback: injustice arcade machine

 146. Pingback: Cannabis Oil

 147. Pingback: PARROTS FOR SALE

 148. Pingback: latest technology. news

 149. Pingback: DUBBAL STAGE PULVERIZER

 150. Pingback: kratom capsules

 151. Pingback: kratom for sale

 152. Pingback: buy Instagram likes

 153. Pingback: best delta 8 thc gummies

 154. Pingback: large dildo

 155. Pingback: tides today at tides.today

 156. Pingback: Fssai License

 157. Pingback: THC Gummies

 158. Pingback: buy delta 8 THC

 159. Pingback: buy weed near me

 160. Pingback: bachelor's degree

 161. Pingback: makeup tutorial

 162. Pingback: vibrating bullet

 163. Pingback: best vibrators

 164. Pingback: buy weed

 165. Pingback: buy weed online

 166. Pingback: buy weed online

 167. Pingback: weed near me

 168. Pingback: buy weed

 169. Pingback: weed near me

 170. Pingback: tiktok followers

 171. Pingback: albino shrooms

 172. Pingback: Ruger Firearms For Sale

 173. Pingback: guns for sale

 174. Pingback: glo carts

 175. Pingback: Ruger Revolvers

 176. Pingback: Kelowna movers

 177. Pingback: Glock Guns for sale

 178. Pingback: Obligasi

 179. Pingback: Best Restaurant Parksville

 180. Pingback: MUT

 181. Pingback: MILF Porn Land

 182. Pingback: istanbul eskortlar

 183. Pingback: citir escort

 184. Pingback: online pharmacies canada

 185. Pingback: Parksville Roofing Company

 186. Pingback: Dining Table Set

 187. Pingback: Sig Mpx

 188. Pingback: Thc Oil Carts

 189. Pingback: Sand Cat

 190. Pingback: bulk 30 30 ammo

 191. Pingback: Elliptical

 192. Pingback: whole skinned alligator for sale

 193. Pingback: how to lose lower belly fat

 194. Pingback: tuff shed home depot

 195. Pingback: male sex toys

 196. Pingback: افلام سكس محارم

 197. Pingback: Canadian service

 198. Pingback: software buy

 199. Pingback: HBCUO

 200. Pingback: order juul pods

 201. Pingback: Guns For Sale Online

 202. Pingback: Canada pharmacy

 203. Pingback: معرفة هوية المتصل

 204. Pingback: buy weed in Sydney

 205. Pingback: gushers marijuana strain

 206. Pingback: glo extracts cartridge

 207. Pingback: trauma recovery

 208. Pingback: in Canada

 209. Pingback: DIAGNOSING HAEMORRHOIDS

 210. Pingback: male masturbator

 211. Pingback: butterfly sex toy

 212. Pingback: best penis extension

 213. Pingback: electric penis pump

 214. Pingback: erotic audio

 215. Pingback: caglayan escort

 216. Pingback: canada pharmacy canada pharmacy canada pharmacy

 217. Pingback: news

 218. Pingback: สมัคร happyluke

 219. Pingback: body wand mini massager

 220. Pingback: happyluke ?????

 221. Pingback: male sex toys

 222. Pingback: AMI Healthcare International Hospital Operations Management

 223. Pingback: serifali escort

 224. Pingback: adam and eve ben wa balls

 225. Pingback: deep thrusting rabbit vibrator

 226. Pingback: canadianpharmacyking.com

 227. Pingback: sex toys for gay

 228. Pingback: best p spot stimulator

 229. Pingback: mersin escort

 230. Pingback: Restaurants Nanaimo

 231. Pingback: weed delivery

 232. Pingback: fun88

 233. Pingback: p spot massagers

 234. Pingback: remote control vibrating panties

 235. Pingback: vibrating pocket masturbator

 236. Pingback: vibrator

 237. Pingback: best p spot toy

 238. Pingback: Buy airsep visionaire

 239. Pingback: Realistic Masturbator

 240. Pingback: lottovip สมัครสมาชิก

 241. Pingback: web hosting reviews

 242. Pingback: commercial real estate

 243. Pingback: lottovip

 244. Pingback: สมัคร เว็บ ruay

 245. Pingback: best male masturbator

 246. Pingback: how to use suction cup dildo

 247. Pingback: big dildo

 248. Pingback: سكس في الغسالة

 249. Pingback: Marijuana Wax for Sale

 250. Pingback: kozyatagi escort

 251. Pingback: 99defi.network

 252. Pingback: streamcomplet

 253. Pingback: covered car transport

 254. Pingback: site de streaming

 255. Pingback: casino

 256. Pingback: film streaming 2021

 257. Pingback: ctrlcoin.io

 258. Pingback: download videos twitter

 259. Pingback: realistic pocket pussy

 260. Pingback: common myths about sex

 261. Pingback: sex ed

 262. Pingback: how to use a penis ring

 263. Pingback: thrusting vibrator

 264. Pingback: 1xbit esports

 265. Pingback: realistic male stroker

 266. Pingback: best in ottawa

 267. Pingback: icse boards

 268. Pingback: 토토사이트

 269. Pingback: magic mushrooms

 270. Pingback: 피망슬롯머니

 271. Pingback: labirint books

 272. Pingback: How to Book a Safari to Murchison Falls Uganda?

 273. Pingback: wilkinson sword

 274. Pingback: Thc Vape oil

 275. Pingback: girl scout cookies strain big chief

 276. Pingback: Macaw for sale near me

 277. Pingback: Pitbull puppies for sale near me

 278. Pingback: KETASET FOR SALE

 279. Pingback: Perry Beeches III The Free School

 280. Pingback: usa online pharmacy

 281. Pingback: adam and eve dildo

 282. Pingback: sex toys for guys

 283. Pingback: aranżacja wnętrz Gdynia

 284. Pingback: بديل تروكولر

 285. Pingback: free download for pc

 286. Pingback: free download for pc windows

 287. Pingback: free download for windows pc

 288. Pingback: free download for windows 8

 289. Pingback: free download for windows 10

 290. Pingback: free download for windows 10

 291. Pingback: apk for pc download

 292. Pingback: mp3juices

 293. Pingback: Monkeys For Sale

 294. Pingback: Site vitrine Wordpress

 295. Pingback: Order Sig Sauer Guns Online

 296. Pingback: IT Services Bridgwater