Feminizm. Tarixi baxış

Aynur Zərrintac

Qadın və qadınlıq

Güclünün zəif üzərindəki hakimiyyətini cinslər üzərində açıqlasaq kişilərin qadınlar üzərində qurduğu hegemonluğu da qeyd etməli olacağıq. Qadın sosial varlıq olaraq qadın, bioloji varlıq kimi isə dişi kimi tərif olunur. Sosial normlar və strukturanın nəticəsi olaraq cəmiyyətdə kişidən bir pillə aşağıda duran qadın əslində bərabər haqları paylaşacağı halda təzyiqlərə məruz qalır.

Və bütün bunlara qarşı kökləri XVIII əsrə qədər gedən bir hərəkat – feminizm mübarizə aparır. Hədəfi qadının cəmiyyətdə rolunu və haqqlarını müdafiə etmək olan bu yarandığı gündən günümüzə qədər fərqli formalarda mübarizə aparmışdır. Feminizm sözü latın dilində “qadın” mənasını verən “femine” sözündən əmələ gəlmişdir. Hərəkat 1837-ci ildə fransız dilində, 1890-cı ildə isə womanism (qadınçılıq) adı ilə ingilis dilində istifadə olunmağa başlamışdır. Feminizmin nə olduğunu başa düşmək üçün qadın-kişi münasibətlərinin tarixini, ilkin dövrlərdən günümüzə qədər keçdiyi mərhələləri araşdırmaq lazımdır.

Qədim dövr – Ana xaqan

Tarixin Alt paleolit (qədim daş dövründə) insanların ilk məşğuliyyətləri ovçuluq və yığıcılıq idi. Arxeoloji araşdırmalar nəticəsində əldə olunan məlumata görə, mağarada yığıcılıqla məşğul olan qadınlar vaxtaşırı ova da gedirdilər. Paleolitin Eneolitə keçdiyi dövrdə oturaq həyat insanları köçərilikdən ayırıb bir ərazidə məskunlaşmağa sövq etdi. Həyat tərzində ovçuluğun yerini əkinçilik aldı və bu daha çox qadınların öhdəsinə düşən iş idi. Dənli bitkilərlə tanışlıq, əkin, buğdanın yığılaraq üyüdülməsi və bu ənənənin yeni nəslə öyrədilməsi qadınların sosial həyatda yükünü artırmaqla yanaşı, vəzifəsini də üst səviyyəyə qaldırırdı. Artıq kişi ilə müqayisədə, qadın üstünlük qazanmışdı. Ana xaqanlığı (matriarxal) dövr kimi tanınan bu zaman kəsimində qadının üstünlüyü dini zəmində də, heykəllərin qadın formasında düzəldilməsinə, qadın ilahələrin yaranmasına səbəb olurdu. Matriarxal dövründə ümumi bir qadın inancı mövcud idi.

Amma əkinçiliyin inkişafı nəticəsində toxa, xışa keçid və heyvandarlıq tədricən qadının sosial gücünü kişiyə ötürməsinə səbəb oldu. Tamamilə oturaq həyata keçid isə qadınların bu günə qədər mübarizə apardıqları sosial güclərinin itirilməsinə gətirib çıxardı. Artıq bir-birini əvəzləyən tarixi keçidlər ərəfəsində həm quldarlıq, həm feodalizm qadını insan kimi həyatdan silmiş, onu sadəcə kişinin canlı əşyası, şəxsi mülki statusunda saxlamışdı. Qədim Misir Firon ailəsinə və məbəddə çalışan qadınlara azadlıq, Qədim Yunanıstan isə ailə daxilində qadına hörməti təmin edirdisə, bu qadının tam azad olması anlamına gəlmirdi. Babil, Şumer, Roma, Çində qadınların vəziyyəti daha ağır idi. Dini inanclar və mifologiya da sosial həyatda kişinin önəmini artır və cəmiyyətdə qadınlara münasibəti pisləşdirirdi.

Qadın Orta əsrlərdən XIX əsrə doğru

Xristianlığın meydana gəldiyi ilk dövrlərdə qadının sosial statusu kişi ilə bərabər tutulurdu. Orta əsrlərin başlanğıcından təqribən VII əsrə qədər xristianlığı qəbul etmiş cəmiyyətlərdə ictimai qaydalar hələ formalaşmadığından bu qadın-kişi bərabərliyinin bərqərar olmasına səbəb olmuşdu. XIII əsrə qədər qadınlar həm şəxsi rifahın nizamlanması, həm də iş həyatlarında müstəqil idilər. Manifakturalarda əsasən aparıcı işçi qüvvəsini təşkil edən qadınlar XIII əsrin sonlarında onlara qarşı aparılan “islahat”ların nəticəsində məhkəmədə şahidlik etmə hüququndan məhrum edildilər, işlərini vəkillə görmək məcburiyyəti qarşısında qaldılar. Qadınlara qarşı ən ağır dönəm isə kilsənin hegemonluğu ərəfəsində minlərlə qadının cadugərlik etmə ittihamıyla yandırılması ərəfəsi idi. Fransalı Janna D`arkın döyüş fəaliyyətlərinə heç baxılmadan belə, Orleanın mərkəzində cadugərlikdə  ittiham olunaraq yandırılması buna bir nümunədir. Şərqdə də Orta Əsr qadınının vəziyyəti eyni idi.

Qadınlara qarşı haqsızlığa görə ilkin təşkilatlanma

Gender olaraq qadınlar sosial həyatda o qədər görünməz olmuşdular ki, elmdə, incəsənətdə heç bir qadın adına təsadüf etmək olmurdu. Bu bütün qadınların evə qapanması mənasına gəlmir. Əksinə, yaradıcılıqla məşğul olan yetərincə qadın vardı. Ancaq cəmiyyət onları qadın kimliklərinə görə qəbul etmirdi. Bu səbəbdən qadınlar ya ərlərinin, qardaşlarının adı ilə öz işlərini nümayiş etdiriridilər, ya da özləri görünmədən kişi adları ilə fəaliyyət göstərirdilər. XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəlləri qadın etirazlarının başlama dövrü kimi eyd olunur. Avropalı tarixçilər bu dövrü “cinslərin döyüşü” adlandırır.

Bu cür etirazlardan biri XVII əsr İngiltərəsində kilsəyə bağlılığı olmayan qadınların sinyorların himayəsində qalmaqdan etiraz etmələri səbəbilə onlara kişilərlə eyni hüquqların tanınması tələbi idi. Elit təbəqəyə məxsus qadınların da öz aralarında klublar təşkil edir, yığışdıqları salonlarda mövzu müzakirələrinə qoşulurdular. Fransa İnqilabında da qadınların kişilərlə bərabər aktivlik göstərdiyini qeyd etmək lazımdır. Qadınlara qarşı edilən cinsi, fiziki, hüquqi zorakılıqlara qarşı tədricən bir araya gələn qadınlar hərəkatlar, nümayişlər təşkil edir, öz hüquqlarını tələb edirdilər. Sırf qadın haqlarını müdafiə etdiyinə görə, feminizm kimi tanınan hərəkat artıq irəlilədikcə böyüyür, ideoloji baxımdan müdafiə etdiyi hüquqlara görə də şaxələnməyə başlayırdı.

XIX əsrdə qadın kimdir?

XIX əsr ticarət kapitalizmindən sənaye kapitalizminə keçid qadının sosial statusuna təsir etdi. Sosioloqların “kişinin şəxsiyyətini tamamlayan varlıq” kimi göstərdikləri XIX əsr qadını Sənaye inqilabı nəticəsində iş tapma haqqı qazanmışdısa belə, yenə fabriklərdə ən ağır işlər qadına həvalə olunur, əmək haqqı aşağı məbləğlə hesablanır, göstəriciləri yüksək olsa belə, qadın keyfiyyətsiz işçi hesab olunurdu. Bu dövrdə ABŞ-da qadının statusu tamamilə fərqlənirdi. Onlar məhkəmələrdə hakimlik edə bilir, qərarlar çıxarırdılar.

1970, London
1970, London

XX əsr: Qadın, yoxsa …

XX əsrin iki ən böyük hadisəsində – I və II Dünya Müharibəsində kişilərlə çiyin-çiyinə mübarizə aparan qadınlar bu iki zaman aralığında 21 ölkədə öz hüquqlarının tanınmasına nail oldular. Arxa cəbhədə silah istehsalından tutmuş sosial təminata qədər aktiv olan qadınlar ön cəbhədə də əməliyyatlarda, döyüşlərdə iştirak edir, tibbi cəhətdən ehtiyacları təmin edirdilər.

XX əsr daha çox qadınların yavaş-yavaş əsrlər boyu boyunlarına dolanan zənciri qırmaları kimi analiz olunur. Burada liberal, kommunist, sosialist ideyaların təzahürü qadınların nüfuzuna təsir edir, daha aktiv qadınların feminizm hərəkatları daxilində işçi, ailə, evdarlıq və s. hüquqlarını qəbul etmələri izah edilir. Məhz feminizmin də fəallaşdığı və şaxələnməyə başlayaraq, maraqlarının müxtəlifləşdiyi vaxt XX əsr qadının öhdəsinə düşür.

Şərqdə qadınlar

Bütün sadalanan bu dövrlər ərzində isə Şərqdə qadınlar heç bir sosial status marağında olmadan həyatlarını yaşamaqda davam edirdilər. Xəlifələrin hərəmxanalarında döyüşlərdən qənimət kimi ələ keçirilən cariyələr canlı əşya kimi saxlanılır, əsasən, ağalarının seksual istəklərini təmin etmək üçün eyş-işrət məclislərində istifadə olunurdular. Xanədanlıq daxilində şahın anası qadınlar üzərində hakimlik hüququna malik idi. Günümüzdə Əfqanıstan, İran kimi ölkələrdə neçə-neçə qadının təhsil, incəsənət uğrunda həlak olduğunu müşahidə etmişik. Ancaq bu qloballaşma nəticəsində şərqin Qərb feminist proseslərini izləməsinə mane olmur.

Əsas QaynaqSevim, Ayşe. Feminizm. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.

580 Responses to Feminizm. Tarixi baxış

 1. Pingback: viagra without a doctor prescription

 2. Pingback: viagra 100mg

 3. Pingback: chloroquine phosphate

 4. Pingback: Brand viagra

 5. Pingback: generic for cialis

 6. Pingback: best cialis site

 7. Pingback: cialis india

 8. Pingback: cialis price

 9. Pingback: asthma inhalers for sale online

 10. Pingback: Generic viagra usa

 11. Pingback: cialis without doctors prescription net

 12. Pingback: ciproxina

 13. Pingback: Discount viagra without prescription

 14. Pingback: canadian viagra for sale

 15. Pingback: cheap viagra

 16. Pingback: how much does cialis cost

 17. Pingback: cialis price

 18. Pingback: cialis generic best price

 19. Pingback: cialis black

 20. Pingback: buy tylenol

 21. Pingback: generic cialis online

 22. Pingback: cheap viagra

 23. Pingback: viagra 50mg

 24. Pingback: viagra for sale

 25. Pingback: erection pills

 26. Pingback: ed pills gnc

 27. Pingback: ed pills gnc

 28. Pingback: buy chloroquine

 29. Pingback: hydroxychloroquine antiviral

 30. Pingback: canadian pharmacy online

 31. Pingback: cialis online

 32. Pingback: levitra pill

 33. Pingback: buy vardenafil online

 34. Pingback: online casinos for usa players

 35. Pingback: generic cialis no doctor's prescription us

 36. Pingback: real money casino

 37. Pingback: buy cialis daily

 38. Pingback: viagra 100mg

 39. Pingback: parx casino online

 40. Pingback: casinos

 41. Pingback: cialis tadalafil

 42. Pingback: real viagra pharmacy prescription

 43. Pingback: loan online

 44. Pingback: bimatoprost 0.03% coupon

 45. Pingback: how long does cialis last

 46. Pingback: cash loan

 47. Pingback: loans for bad credit

 48. Pingback: viagra prescription

 49. Pingback: canadian healthcare viagra sales

 50. Pingback: ocean casino online nj

 51. Pingback: best online casino real money

 52. Pingback: cialis to buy

 53. Pingback: generic cialis

 54. Pingback: online casino allow united states citizens

 55. Pingback: best online casinos in uk

 56. Pingback: cialis internet

 57. Pingback: best-casinos-usa

 58. Pingback: chewable viagra 100mg

 59. Pingback: cialis internet

 60. Pingback: generic for cialis

 61. Pingback: cialis internet

 62. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 63. Pingback: buy viagra

 64. Pingback: slot machines

 65. Pingback: online casino games

 66. Pingback: casino games

 67. Pingback: viagra generic name

 68. Pingback: sildenafil 100

 69. Pingback: viagra pill

 70. Pingback: buy cheap viagra

 71. Pingback: purchase viagra online

 72. Pingback: cheap viagra generic

 73. Pingback: generic cialis tadalafil 20 mg from india

 74. Pingback: canadian viagra

 75. Pingback: canadian pharmacy viagra

 76. Pingback: sildenafil vs tadalafil

 77. Pingback: cheap viagra online

 78. Pingback: cialis reviews

 79. Pingback: buy viagra new york

 80. Pingback: cialis prices

 81. Pingback: real casino online

 82. Pingback: slots real money

 83. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 84. Pingback: buy viagra online without script

 85. Pingback: purchase viagra online

 86. Pingback: buy viagra in usa

 87. Pingback: cialis otc

 88. Pingback: buy viagra order viagra

 89. Pingback: can you buy hydroxychloroquine over the counter

 90. Pingback: canadian cialis online

 91. Pingback: Viagra 100mg pharmacy

 92. Pingback: Viagra 120 mg purchase

 93. Pingback: Viagra 130 mg without a doctor prescription

 94. Pingback: Viagra 130 mg pharmacy

 95. Pingback: Viagra 100 mg medication

 96. Pingback: cialis otc

 97. Pingback: Viagra 100 mg tablets

 98. Pingback: cost of Viagra 200mg

 99. Pingback: online viagra

 100. Pingback: cheap Cialis 20 mg

 101. Pingback: cheapest Cialis 10mg

 102. Pingback: order Cialis 80 mg

 103. Pingback: viagra cost

 104. Pingback: Cialis 80 mg without a doctor prescription

 105. Pingback: online viagra

 106. Pingback: Cialis 60 mg nz

 107. Pingback: cialis

 108. Pingback: Cialis 10mg medication

 109. Pingback: Cialis 20 mg cheap

 110. Pingback: sildenafil 50 mg over the counter

 111. Pingback: generic viagra

 112. Pingback: tadalafil 80mg for sale

 113. Pingback: levitra 40 mg otc

 114. Pingback: where can i buy lasix 40 mg

 115. Pingback: furosemide 100mg medication

 116. Pingback: cheap propecia 5 mg

 117. Pingback: cheapest lexapro 5mg

 118. Pingback: viagra cost

 119. Pingback: buy viagra online

 120. Pingback: viagra sale

 121. Pingback: viagra when to take

 122. Pingback: tamoxifen 10mg generic

 123. Pingback: buy cialis in uk

 124. Pingback: atarax 25mg nz

 125. Pingback: avapro 150mg united kingdom

 126. Pingback: brand viagra without prescription

 127. Pingback: avodart 0,5 mg otc

 128. Pingback: bactrim 800/160 mg for sale

 129. Pingback: viagra professional

 130. Pingback: benicar 20 mg without prescription

 131. Pingback: organic cialis

 132. Pingback: Biaxin 500mg united states

 133. Pingback: how to buy Premarin 0,3mg

 134. Pingback: generic viagra available

 135. Pingback: cialis over the counter

 136. Pingback: calcium carbonate 500 mg over the counter

 137. Pingback: cardizem 30mg tablets

 138. Pingback: get viagra ireland

 139. Pingback: viagra canada online pharmacy

 140. Pingback: catapres 100 mcg without a doctor prescription

 141. Pingback: ceclor 500 mg pharmacy

 142. Pingback: ceftin canada

 143. Pingback: celebrex without a prescription

 144. Pingback: celexa 20 mg uk

 145. Pingback: order cephalexin 500mg

 146. Pingback: cost of cipro

 147. Pingback: cialis without a doctor prescription

 148. Pingback: casino online games for real money

 149. Pingback: doubleu casino

 150. Pingback: golden nugget online casino

 151. Pingback: casino online

 152. Pingback: golden nugget online casino

 153. Pingback: online casino real money paypal

 154. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

 155. Pingback: best online casino usa

 156. Pingback: casino online real money

 157. Pingback: allstate car insurance quotes

 158. Pingback: car insurance quotes agencies

 159. Pingback: nationwide car insurance quotes

 160. Pingback: non generic viagra online pharmacy

 161. Pingback: progressive car insurance quotes

 162. Pingback: home and car insurance quotes

 163. Pingback: safe car insurance

 164. Pingback: classic car insurance quotes

 165. Pingback: alliance car insurance quotes

 166. Pingback: best insurance car

 167. Pingback: 1 hour personal loans

 168. Pingback: Best prices on viagra

 169. Pingback: payday loans near me no credit check

 170. Pingback: safe viagra online

 171. Pingback: payday loans houston tx

 172. Pingback: same day installment loans

 173. Pingback: quick loans san antonio

 174. Pingback: where can i get viagra online

 175. Pingback: emergency bad credit loans

 176. Pingback: fast payday loans

 177. Pingback: california personal loans

 178. Pingback: cbd oil milford ohio

 179. Pingback: cbd oil side effects stomach pain gas

 180. Pingback: price on viagra

 181. Pingback: cbd oil for cancer patients in colorado

 182. Pingback: generic viagra usa

 183. Pingback: medterra cbd oil website

 184. Pingback: buy cheap sildenafil uk

 185. Pingback: cbd oil for sale georgia

 186. Pingback: thoughtcloud cbd oil

 187. Pingback: buy real viagra cheap

 188. Pingback: can you vape cbd oil

 189. Pingback: viagra in canada

 190. Pingback: cbd oil for pain for sale

 191. Pingback: cbd cannabis oil

 192. Pingback: sildenafil buy

 193. Pingback: legitimate essay writing service

 194. Pingback: chinese viagra

 195. Pingback: college application essay writing service

 196. Pingback: buy essay online

 197. Pingback: essay writer online

 198. Pingback: writer of the federalist papers

 199. Pingback: buy sildenafil us

 200. Pingback: online homework

 201. Pingback: which essay writing service is the best

 202. Pingback: paper writer

 203. Pingback: write a college essay

 204. Pingback: essay writing

 205. Pingback: cleocin 300mg price

 206. Pingback: cost of generic viagra in canada

 207. Pingback: buy clomid

 208. Pingback: Approved viagra

 209. Pingback: clonidine usa

 210. Pingback: clozaril medication

 211. Pingback: Generic viagra canadian

 212. Pingback: colchicine otc

 213. Pingback: buy 36 hour cialis

 214. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5mcg price

 215. Pingback: cheap combivent 50/20 mcg

 216. Pingback: coreg pills

 217. Pingback: cialis

 218. Pingback: help writing scholarship essays

 219. Pingback: how to purchase compazine 5 mg

 220. Pingback: coumadin 5mg canada

 221. Pingback: nicosia viagra

 222. Pingback: cozaar online pharmacy

 223. Pingback: customessaywriterbyz.com

 224. Pingback: crestor 10 mg united states

 225. Pingback: uk dissertation help

 226. Pingback: help in writing essay

 227. Pingback: medical school essay writing service

 228. Pingback: cymbalta 20 mg no prescription

 229. Pingback: where to buy a good research paper

 230. Pingback: thesis formatting

 231. Pingback: find someone to write my college paper

 232. Pingback: dapsone caps generic

 233. Pingback: Best price for viagra

 234. Pingback: thesis editing services

 235. Pingback: how to buy ddavp 0.1 mg

 236. Pingback: cost of depakote 250 mg

 237. Pingback: diamox usa

 238. Pingback: differin coupon

 239. Pingback: cheap diltiazem

 240. Pingback: doxycycline 100mg coupon

 241. Pingback: dramamine prices

 242. Pingback: elavil 25 mg usa

 243. Pingback: etodolac cheap

 244. Pingback: flomax pills

 245. Pingback: flonase nasal spray online

 246. Pingback: garcinia cambogia caps without a prescription

 247. Pingback: help with essays assignments

 248. Pingback: hyzaar 12,5mg uk

 249. Pingback: imdur 20 mg nz

 250. Pingback: imitrex usa

 251. Pingback: imodium canada

 252. Pingback: click here for more

 253. Pingback: where to buy imuran 25mg

 254. Pingback: indocin 25 mg australia

 255. Pingback: lamisil for sale

 256. Pingback: levaquin 750 mg no prescription

 257. Pingback: where can i buy lopid 300mg

 258. Pingback: lopressor online

 259. Pingback: luvox 50 mg uk

 260. Pingback: cheapest macrobid 50mg

 261. Pingback: most trusted viagra sites

 262. Pingback: where can i buy meclizine 25 mg

 263. Pingback: mestinon without prescription

 264. Pingback: micardis without a doctor prescription

 265. Pingback: mobic otc

 266. Pingback: cheapest motrin 200 mg

 267. Pingback: buying viagra online ireland

 268. Pingback: periactin 4 mg online pharmacy

 269. Pingback: cheap phenergan

 270. Pingback: plaquenil without a prescription

 271. Pingback: prednisolone 5 mg for sale

 272. Pingback: order prevacid

 273. Pingback: prilosec 20 mg uk

 274. Pingback: proair inhaler 100 mcg prices

 275. Pingback: procardia 30 mg canada

 276. Pingback: proscar 5 mg cheap

 277. Pingback: protonix 40mg tablet

 278. Pingback: generic viagra alternatives

 279. Pingback: provigil tablet

 280. Pingback: where can i buy pulmicort

 281. Pingback: where can i buy pyridium 200mg

 282. Pingback: cost of reglan

 283. Pingback: remeron online pharmacy

 284. Pingback: retin-a cream usa

 285. Pingback: revatio 20mg otc

 286. Pingback: risperdal 2 mg usa

 287. Pingback: robaxin 500mg without a prescription

 288. Pingback: rogaine online pharmacy

 289. Pingback: seroquel 50mg generic

 290. Pingback: singulair uk

 291. Pingback: skelaxin no prescription

 292. Pingback: spiriva for sale

 293. Pingback: tenormin united kingdom

 294. Pingback: cheap thorazine 50mg

 295. Pingback: toprol 100mg canada

 296. Pingback: where to buy tricor

 297. Pingback: valtrex cheap

 298. Pingback: vantin 200mg price

 299. Pingback: where to buy verapamil 120mg

 300. Pingback: voltaren nz

 301. Pingback: wellbutrin 300mg cost

 302. Pingback: buy cialis best online

 303. Pingback: cost of zanaflex 4mg

 304. Pingback: buy zestril

 305. Pingback: zithromax 250mg generic

 306. Pingback: pop over to these guys

 307. Pingback: cost of zocor 5mg

 308. Pingback: zovirax cost

 309. Pingback: buy viagra with echeck

 310. Pingback: zyloprim uk

 311. Pingback: zyprexa 5mg tablets

 312. Pingback: zyvox usa

 313. Pingback: sildenafil online

 314. Pingback: tadalafil 10 mg prices

 315. Pingback: how to buy furosemide

 316. Pingback: where to buy escitalopram 10 mg

 317. Pingback: pioglitazone 30 mg without a prescription

 318. Pingback: spironolactone 100 mg without a doctor prescription

 319. Pingback: fexofenadine purchase

 320. Pingback: glimepiride 4 mg tablet

 321. Pingback: meclizine no prescription

 322. Pingback: leflunomide without a prescription

 323. Pingback: where can i buy atomoxetine 40 mg

 324. Pingback: donepezil for sale

 325. Pingback: where can i buy anastrozole

 326. Pingback: irbesartan 300 mg price

 327. Pingback: dutasteride usa

 328. Pingback: where to buy olmesartan

 329. Pingback: buspirone pharmacy

 330. Pingback: clonidine 0.1 mg without a prescription

 331. Pingback: cefuroxime nz

 332. Pingback: celecoxib 200mg usa

 333. Pingback: cialis dapoxetine australia

 334. Pingback: citalopram pills

 335. Pingback: where can i buy cephalexin

 336. Pingback: ciprofloxacin 750mg united kingdom

 337. Pingback: clindamycin for sale

 338. Pingback: cheapest clozapine 25 mg

 339. Pingback: buy viagra online cheap visa

 340. Pingback: prochlorperazine 5 mg cost

 341. Pingback: carvedilol 6.25 mg otc

 342. Pingback: warfarin 2 mg coupon

 343. Pingback: rosuvastatin 20mg pills

 344. Pingback: divalproex usa

 345. Pingback: trazodone 25 mg cost

 346. Pingback: tolterodine cost

 347. Pingback: acetazolamide 250 mg without a prescription

 348. Pingback: fluconazole 150mg pills

 349. Pingback: how to buy phenytoin 100 mg

 350. Pingback: order oxybutynin 2.5 mg

 351. Pingback: doxycycline 100mg over the counter

 352. Pingback: bisacodyl cost

 353. Pingback: buy viagra from europe

 354. Pingback: venlafaxine purchase

 355. Pingback: cheapest amitriptyline

 356. Pingback: 141genericExare

 357. Pingback: cialis for bph insurance coverage

 358. Pingback: tvojeuhp

 359. Pingback: wlnuiuvv

 360. Pingback: alendronate 35 mg australia

 361. Pingback: where to buy real viagra

 362. Pingback: what would viagra do to a woman

 363. Pingback: wat is cialis

 364. Pingback: hoe werkt viagra

 365. Pingback: nitrofurantoin 100 mg for sale

 366. Pingback: where can you buy ivermectin

 367. Pingback: how zithromax works

 368. Pingback: glipizide for sale

 369. Pingback: viagra sales australia

 370. Pingback: hydrochlorothiazide over the counter

 371. Pingback: order isosorbide

 372. Pingback: cheap sumatriptan 100mg

 373. Pingback: where can i buy loperamide 2mg

 374. Pingback: cialis

 375. Pingback: buy cialis

 376. Pingback: generic viagra

 377. Pingback: azathioprine 50mg canada

 378. Pingback: comprar viagra online contrareembolso

 379. Pingback: dp viagra

 380. Pingback: writing and research

 381. Pingback: cheap write my essay

 382. Pingback: can someone help me write college essay

 383. Pingback: current business ethics issues essay

 384. Pingback: where to buy lamotrigine 50mg

 385. Pingback: cheap levothyroxine mcg

 386. Pingback: furosemide 12.5 mg

 387. Pingback: generic zithromax online paypal

 388. Pingback: stromectol ivermectin buy

 389. Pingback: albuterol medicine india

 390. Pingback: how to purchase gemfibrozil

 391. Pingback: doxycycline strep

 392. Pingback: prednisolone step down

 393. Pingback: iui clomid success

 394. Pingback: priligy in us

 395. Pingback: diflucan 150mg tab

 396. Pingback: thyroxine vs synthroid

 397. Pingback: where to buy metoclopramide 10mg

 398. Pingback: buy an essay online cheap

 399. Pingback: help with thesis

 400. Pingback: cheapest custom essays

 401. Pingback: propecia mdl

 402. Pingback: neurontin insomnia

 403. Pingback: is metformin bad

 404. Pingback: paxil weight

 405. Pingback: plaquenil and coronavirus

 406. Pingback: cialis viagra levitra young yahoo

 407. Pingback: metformin 500mg canada

 408. Pingback: propecia.com

 409. Pingback: find cheap cialis online

 410. Pingback: best ed pills at gnc

 411. Pingback: lasix cheap online

 412. Pingback: can i buy cialis online

 413. Pingback: pharmacy online shopping usa

 414. Pingback: online pharmacy no rx

 415. Pingback: buy cialis tadalafil0 with pay pal

 416. Pingback: cost of cialis without insurance

 417. Pingback: cialis 20mg for sale

 418. Pingback: without presciption in usa

 419. Pingback: cost of tadalafil without insurance

 420. Pingback: isotretinoin online

 421. Pingback: cialis retinopathy

 422. Pingback: 1000 loan payday

 423. Pingback: tinderentrar.com

 424. Pingback: payday cash advance honolulu

 425. Pingback: canada online

 426. Pingback: canada online

 427. Pingback: buy lisinopril 5 mg

 428. Pingback: absolutely free dating site philly

 429. Pingback: buy ativan online uk

 430. Pingback: zestoretic 20 12.5 mg

 431. Pingback: how to buy cialis online from canada

 432. Pingback: cialis 20mg for sale

 433. Pingback: canadian pharmacy cialis 20mg

 434. Pingback: buy cialis ebay

 435. Pingback: erectile dysfunction medicines

 436. Pingback: valtrex cost generic

 437. Pingback: natural ed remedies

 438. Pingback: best over the counter viagra

 439. Pingback: medications for

 440. Pingback: vacuum pumps for ed

 441. Pingback: ivermectin humans

 442. Pingback: hydroxychloroquine sulfate tablets

 443. Pingback: ivermectin 6

 444. Pingback: ivermectin human

 445. Pingback: errectile dysfunction

 446. Pingback: ed supplements

 447. Pingback: cheapest ed pills online

 448. Pingback: mexican viagra

 449. Pingback: buy cialis doctor

 450. Pingback: how many carbs keto diet

 451. Pingback: how to get zithromax over the counter

 452. Pingback: canadian pharmacies that are safe

 453. Pingback: buy cheap viagra on line

 454. Pingback: ivermectin cream 1%

 455. Pingback: generic ed pills

 456. Pingback: plaquenil 200 mg

 457. Pingback: how to get cialis prescription

 458. Pingback: cheap genieric cialis

 459. Pingback: 10 mg prednisone tablets

 460. Pingback: claritin escitalopram

 461. Pingback: canadian pharmacies that ship to us

 462. Pingback: best canadian mail order pharmacies

 463. Pingback: buying viagra online

 464. Pingback: ivermectin 3mg tablets

 465. Pingback: viagra cheap

 466. Pingback: otc viagra

 467. Pingback: erectile dysfunction treatment

 468. Pingback: shots for ed

 469. Pingback: ed therapy

 470. Pingback: cialis pills online

 471. Pingback: buy cialis cheap

 472. Pingback: where can i purchase cialis

 473. Pingback: cialis 20 mg tablet

 474. Pingback: sildenafil 50mg

 475. Pingback: viagra coupon

 476. Pingback: buy cialis online

 477. Pingback: viagra buy

 478. Pingback: purchase viagra online australia

 479. Pingback: viagra 20mg price

 480. Pingback: antibiotics for gum infection amoxicillin

 481. Pingback: generic cialis india

 482. Pingback: viagra 100mg

 483. Pingback: clomid tablet

 484. Pingback: sildenafil coupon

 485. Pingback: ivermectin rx

 486. Pingback: ivermectin 3mg tablets price

 487. Pingback: cialis sex pill

 488. Pingback: prednisone online canada

 489. Pingback: buy doxycycline monohydrate

 490. Pingback: buy doxycycline online uk

 491. Pingback: viagra cost

 492. Pingback: cialis canada fast shipping

 493. Pingback: dosage for ivermectin

 494. Pingback: 100mg doxycycline

 495. Pingback: buy women viagra online

 496. Pingback: where to get female viagra in india

 497. Pingback: stromectol generic

 498. Pingback: buy brand cialis canada

 499. Pingback: buy cialis online in usa

 500. Pingback: viagra online america

 501. Pingback: ivermectin and pregnancy

 502. Pingback: order cialis in australia

 503. Pingback: official cialis website

 504. Pingback: cost of zithramax at walgreens

 505. Pingback: where can i buy viagra without a prescription

 506. Pingback: can i buy ventolin inhalers at asda

 507. Pingback: where to buy viagra generic

 508. Pingback: price generic viagra thailand

 509. Pingback: purple generic viagra

 510. Pingback: tadalafil powder suppliers

 511. Pingback: indian tadalafil

 512. Pingback: zithromax instructions

 513. Pingback: where i buy viagra

 514. Pingback: sildenafil viagra

 515. Pingback: sildenafil 20mg

 516. Pingback: buy lisinopril 10 mg

 517. Pingback: viagra without a prescription

 518. Pingback: online viagra prescription

 519. Pingback: can you get dapoxetine on nhs

 520. Pingback: buy tamoxifen

 521. Pingback: prednisone 50 mg buy

 522. Pingback: prednisone 50 mg price

 523. Pingback: prednisone in mexico

 524. Pingback: ivermectin 200mg

 525. Pingback: ivermectin cost uk

 526. Pingback: ivermectin 2mg

 527. Pingback: chlamydia treatment over the counter cvs

 528. Pingback: viagra online canadian pharmacy

 529. Pingback: prescription drugs online without

 530. Pingback: azithromycin for chlamydia over the counter

 531. Pingback: cheap viagra prescription

 532. Pingback: price for 15 prednisone

 533. Pingback: average price of prednisone

 534. Pingback: how to get prednisone without a prescription

 535. Pingback: homemade viagra

 536. Pingback: viagra para mujeres

 537. Pingback: viagra for men

 538. Pingback: viagra history

 539. Pingback: cvs amoxicillin price

 540. Pingback: price of lasix 80 mg

 541. Pingback: viagra dosage

 542. Pingback: buy neurontin

 543. Pingback: plaquenil buy

 544. Pingback: hims viagra

 545. Pingback: sildenafil citrate

 546. Pingback: sildenafilo

 547. Pingback: cvs viagra

 548. Pingback: azithromycin 1000mg

 549. Pingback: valtrex online canada

 550. Pingback: buying valtrex in mexico

 551. Pingback: viagra triangle chicago

 552. Pingback: how do i get valtrex

 553. Pingback: herbal viagra

 554. Pingback: online valtrex prescription

 555. Pingback: viagra or cialis

 556. Pingback: cheap generic drugs from india

 557. Pingback: cialis viagra

 558. Pingback: cheap generic ed pills

 559. Pingback: 20mg cialis side effects

 560. Pingback: cialis dosage frequency

 561. Pingback: low price viagra

 562. Pingback: hydroxychloroquine 90mg

 563. Pingback: fildena

 564. Pingback: hydroxychloroquine 200 mg cost

 565. Pingback: buy sildenafil online

 566. Pingback: ivermectin topical

 567. Pingback: stromectol ivermectin tablets

 568. Pingback: plaquenil 200 mg online

 569. Pingback: ivermectin 6 mg tablets

 570. Pingback: stromectol xr

 571. Pingback: ivermectin cost uk

 572. Pingback: san antonio cialis doctor

 573. Pingback: online generic cialis

 574. Pingback: ivermectin 2ml

 575. Pingback: stromectol usa

 576. Pingback: erectile dysfunction drugs

 577. Pingback: non prescription ed drugs

 578. Pingback: cialis online pharmacy

 579. Pingback: buy stromectol online uk

 580. Pingback: tadalafil