Azərbaycanın Vergi Sistemi Təkmilləşir

İxtiyar Qasımov (Məmur)

Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı, beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin uğurla reallaşdırılması, həyata keçirilən məqsədyönlü və balanslaşdırılmış siyasət sayəsində mümkün olmuşdur. Bu tədbirlər çərçivəsində qanunvericilik bazasının və inzibati idarəetmə strukturlarının təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ölkədə makroiqtisadi sabitliyin əldə edilməsinə, iqtisadi sistemdə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün mühüm stimullaşdırıcı amillərə təkan vermişdir.

Ölkə iqtisadiyyatında baş verən tərəqqi və dirçəliş digər sahələrdə olduğu kimi, vergi sistemində səmərəli islahatların aparılmasına, bu sahədə inkişafı təmin edə biləcək çevik vergi siyasətinin həyata keçirilməsinə də şərait yaratmışdır.

Ötən illər ərzində vergi sisteminin təşkilati-nəzarət potensialının gücləndirilməsi, maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, vergi inzibatçılığının bütün sahələrində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, inzibati idarəetmənin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması və avtomatlaşdırılması qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Ardıcıl olaraq həyata keçirilən vergi islahatları və xidmətləri dünya dövlətləri ilə yanaşı Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Korporasiyası Doing Business hesabatında da yüksək qiymətləndirilməkdədir. Ümumilikdə dünyanın 183 ölkəsi üzrə aparılmış araşdırmaların nəticələrinə əsasən vergilərin ödənişi meyarının asanlaşdırmasını nəzərdə tutan islahatlara görə Azərbaycan 81-ci yerdə qərarlaşmışdır.

Göstəricilər

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sıra

—-

—-

—-

—-

—-

105

81

Ödəmələr (illik sayı)

37

37

37

22

22

18

18

Vaxt (saat ilə)

756

1000

952

376

376

306

225

Ümumi vergi dərəcəsi  (mənfəət %)

46.4

42.2

40.9

40.9

40.9

40.9

40.0

Cədvəldən göründüyü kimi, 2012-ci il üzrə Vaxt (saat ilə) indikatoru 225 saata, ödəmələr (illik sayı) indikatoru 18, Ümumi vergi dərəcəsi  (mənfəət %) indikatoru 40.0 faizə enmişdir.

2011-ci ilin illik göstəricilərində Azərbaycan Respublikası 183 ölkə arasında 105-ci yerdə qərarlaşmış, daha sonra aparılan vergi islahatları və xidmətlərdə keyfiyyətin artırılması ilə 24 pillə irəliləyərək 81-ci yerə qalxmışdır. Vergilərin ödənilməsi göstəricisində irəliləyiş vaxt meyarının azalması hesabına baş vermişdir. Bu da AVİS-in tətbiqi və vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi ilə vergi ödəyicilərinin vergi xidmətlərindən yararlanma zamanı sərf etdiyi zaman (saat) miqdarının böyük ölçüdə azalması ilə əlaqədardır.

Ödəmələrin sayı  2006-cı  ildən 2008-ci ilədək 37, 2009 və 2010-cu ildə 22, 2011 və 2012-ci ildə isə 18 olmuşdur. Ödəmələrin 6 növü Vergilər Nazirliyinə, digər 12 növü isə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aiddir.

Vergi Məcəlləsində 9 vergi ödənişi növünün olmasına baxmayaraq Doing Business tərəfindən 6 ədəd göstərilməsi hesablama zamanı  təsadüfən seçilmiş orta böyüklükdəki hüquqi şəxslərə göndərilən cədvəldə onların il ərzində ödədiyi vergilər və ödəmə üçün sərf olunan zaman, metodları və tezliyi haqqındakı hissənin doldurulması tələb olunması və son nəticənin onların əldə etdiyi məlumatlar əsasında verilməsidir. Əsas götürülənlərə korporativ gəlir vergisi, dövriyyə vergisi, əmək və mal vergisi və eyni zamanda il ərzində ödənilmiş bütün vergilər daxil edilir.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan davamlı və səmərəli fəaliyyətlərin icrası ilə bütün ödənişlərin elektron formata keçirilməsindən sonra bu göstəricilərdə ciddi müsbət dəyişikliklər baş versə də, digər 12 ödəniş növünün sosial sığorta ayırmalarına aid olması görülən işlərdəki reallığı tam şəkildə nümayiş etdirməyə imkan vermir. Beləki, sosial sığorta ayırmalarına ödəmələrdə elektron bəyannamə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi fəaliyyəti tətbiq olunmadığından əhaliyə göstərilən xidmətlərdə vaxt sərfinin kifayət qədər çox olması  nəzərə çarpır və bu da digər indikatorlara təsir edərək daha yüksək nəticə eldə etməyə imkan vermir.

Bütün bunlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, elektron bəyannamə fəaliyyət xidmətinin olmaması və vaxt indikatorunun göstəricilərinin digər indiqatorlar üzərində təsirinin böyük olması Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən bütün fəaliyyətlərin dünya miqyasında olduğu kimi qiymətləndirilməsinə şərait yaratmır.

Aparılan ödənişlərə ödəyicilər tərəfindən sərf olunan vaxt (saat ilə) 2006-ci ildə 756, 2007-ci ildə 1000, 2008-ci ildə 952, 2009  və 2010-cu illərdə 376, 2011-ci ildə 306, 2012-ci ildə isə 225 saat olmuşdur. Ümumi vergi dərəcəsi isə 2006-ci il 46.4%, 2007-ci il 42.2%, 2008-ci ildən 2011-ci ilədək 40.9%, 2012-ci il üçün 40.0% təşkil etmişdir. 2008-ci il yanvarın 1-dən etibarən «bir pəncərə» sisteminin, 2008-ci ildən ƏDV-nin depozit hesabının, 2010-cu ildən isə elektron vergi hesab fakturaların tətbiq olunması, 2010-cu ildə mənfəət vergisinin 22 faizdən 20 faizə, fiziki şəxslər üçün gəlir vergisinin maksimal dərəcəsinin 35 faizdən 30 faizədək azaldılması, fərdi sahibkarlar üçün isə bu dərəcənin 20 faizədək endirilməsinin nəticəsi göz qabağındadır.

“Doing Business 2012”hesabatına əsasən 2012-ci il üçün  Azərbaycan, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Yüksək gəlirli ölkələrinin vergi dərəcələrində  və inzibatçılığ sahəsində aparılmış islahatlardan sonra əldə olunan nəticələrinin birgə müqayisəsi:

Göstərici Azərbaycan Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Yüksək gəlirli ölkələr
Ödəmələr (illik) 18 37 13
Vaxt ( illik saat) 225 302 186
Gəlir vergisi ( %) 12.9 9.3 15.4
Əmək haqqı və ayırmalar ( %) 24.8 21.7 24.0
Digər vergilər 2.2 9.5 3.2
Ümümi vergi dərəcələri (gəlir%) 40.3 40.4 42.7

Cədvəldən məlum oldugu kimi ödəmələrin sayı Azərbaycan dövləti daxilində 18, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri daxilində 37 və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Yüksək gəlirli ölkələrində 13-dür. Bütün bu ödənişlərə sərf olunan vaxt  isə müvafiq olaraq 225, 302 və 186 saat təşkil edir. Ölkəmizin bu cədvəldə əksini tapmış göstəricilərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün ilk növbədə ödəmələrə sərf olunan vaxt azaldılmalıdır.

Vergi və məcburi təzminat

 Ödəniş lərÖdənişlər  haqqında          qeyd

Vaxt      (saat)

 

Yerli vergi dərəcəsi

Vergitutma       bazası

Ümumi      vergi dərəcəsi     (mənfəətdə    %-lə)

201120122011201220112012 20112012Əlavə vergi dərəcəsi (ƏDV)1Online doldurmaOnline doldurma141

60

18%18%Mallar və xidmətlər  Əmlak vergisi1Online doldurma

 

Online doldurma

0

1%1%Aktivlərin cəmi dəyəri2.0%

2.0%

Torpaq vergisi1 Online doldurma

 

Online doldurma

0

AZN10AZN10Hər100 m2torpaq sahəsi0.1%

0.1%

Sosial sığorta ayırmaları12  101

101

22%22%Məcmu əmək haqqı24.8%

24.8%

Mənfəət Vergisi1Online doldurmaOnline doldurma   64

   64

22%20%Vergi Tutulan mənfəət13.8%12.9%Faiz Vergisi0

  0

10%10%Faiz gəliri0.3%

0.3%

Avtomobil vergisi1

   0

AZN

 

0.02AZN 0.02Mühərrikin m30.2%

0.2%

Yanacaq Vergisi1

   0

DəyişirDəyişir

Cəmi18  306

225

   40.9

40.0

 

 

Vergilərin ödənilməsi – Azərbaycan: Doing Business 2011 və  2012 hesabatları

 Cədvəldən də məlum olduğu kimi vergi inzibatçılığının təkmilləşməsi ilə il ərzində sərf olunan saat miqdarının 81 saat azalaraq 306 saatdan 225 saata enməsi, ƏDV üzrə vaxt indikatorunun 141 saatdan 60 saata düşməsi ilə mümkün olmuşdur.

ƏDV üzrə inzibatçılığın sadələşməsinin əsas səbəbi isə 2010-cu ildə elektron vergi hesab fakturaların tətbiqidir. E-fakturanın tətbiqi ƏDV bəyannamlərinin doldurulmasına sərf olunan vaxtın əhəmiyyətli şəkildə azalmasına gətirib çıxarmışdır.

Mənfəət vergisinin dərəcəsinin 2 faiz azaldılaraq 20 faizə endirilməsi bu vergilərin şirkətlərin mənfəətində xüsusi çəkisini 13,8 faizdən 12,6 faizə enməsinə səbəb olmuşdur. Nəticədə ümumi vergi dərəcəsi 0.9 faiz azalmışdır.

İxtiyar Qasımov (Məmur)

mm

Hər yayımda təqdim olunan mövzu başlıqlarında müəllifi olduğunuz və ya tərcümə etdiyiniz məqalələri bizim veb-səhifəmizdə yayımlıya bilərsiniz.

Sosial Media da Paylaşaq

62 Responses to Azərbaycanın Vergi Sistemi Təkmilləşir

 1. balenciaga sneakers May 22, 2018 at 3:59 pm

  Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily breathtaking possiblity to read in detail from this blog. It can be so ideal and packed with a lot of fun for me personally and my office co-workers to visit your website nearly three times weekly to read through the fresh issues you have got. Not to mention, I’m just always motivated with your wonderful points served by you. Some 4 areas on this page are undeniably the simplest I’ve ever had.

 2. oakley sunglasses May 22, 2018 at 8:54 pm

  I truly wanted to send a quick remark to express gratitude to you for those great techniques you are giving out on this website. My particularly long internet search has at the end been recognized with reasonable know-how to go over with my guests. I ‘d point out that most of us readers are very fortunate to dwell in a notable place with very many special people with great suggestions. I feel somewhat lucky to have used the weblog and look forward to tons of more exciting times reading here. Thanks once again for all the details.

 3. yeezy boost 350 May 22, 2018 at 10:00 pm

  I truly wanted to compose a simple remark in order to thank you for these superb items you are showing on this website. My particularly long internet look up has now been paid with reputable facts and techniques to talk about with my family members. I ‘d admit that most of us readers are unquestionably endowed to dwell in a superb community with many wonderful individuals with valuable basics. I feel very fortunate to have come across your website and look forward to so many more amazing times reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 4. nike free run May 24, 2018 at 3:28 am

  Thanks a lot for providing individuals with remarkably spectacular chance to check tips from this site. It is often so cool and full of a great time for me personally and my office co-workers to visit your blog no less than 3 times in one week to read through the fresh issues you have. Of course, I’m also certainly satisfied with the unique creative concepts served by you. Certain 4 points in this article are rather the best I have ever had.

 5. ferragamo belt May 24, 2018 at 7:39 am

  I wish to show some thanks to this writer for bailing me out of this type of circumstance. As a result of checking throughout the world wide web and finding advice that were not productive, I thought my life was over. Being alive devoid of the solutions to the issues you have fixed all through your entire post is a serious case, and the ones that might have in a wrong way damaged my career if I hadn’t noticed your site. Your main knowledge and kindness in playing with everything was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks for your time so much for the reliable and amazing guide. I will not think twice to propose your blog to anyone who needs and wants guidelines on this matter.

 6. ray ban May 24, 2018 at 12:23 pm

  I have to show thanks to you just for rescuing me from this matter. Right after looking out throughout the the net and seeing proposals that were not helpful, I figured my entire life was gone. Being alive minus the strategies to the difficulties you have resolved as a result of your good report is a crucial case, as well as ones that might have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your blog. Your personal mastery and kindness in taking care of all the stuff was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a step like this. It’s possible to at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for the impressive and sensible help. I won’t hesitate to refer your blog post to any individual who would need assistance about this matter.

 7. vans shoes May 24, 2018 at 5:03 pm

  I precisely desired to thank you so much once more. I am not sure the things I could possibly have achieved without the entire suggestions documented by you over my theme. It seemed to be a very frustrating case for me, but encountering this specialised approach you resolved it forced me to jump for gladness. I am happier for your assistance as well as hope that you know what a great job that you’re getting into teaching others using your webpage. I’m certain you’ve never come across any of us.

 8. curry 4 May 25, 2018 at 1:27 am

  I enjoy you because of all your labor on this web page. Betty takes pleasure in making time for research and it’s easy to understand why. Many of us hear all regarding the dynamic means you provide great guides by means of the website and inspire participation from website visitors about this issue plus my daughter is actually starting to learn so much. Have fun with the rest of the year. You are always conducting a first class job.

 9. yeezy boost 350 May 25, 2018 at 4:05 am

  Thank you for your entire work on this web site. My aunt really loves conducting internet research and it’s really easy to see why. A number of us hear all about the lively medium you provide helpful solutions through the web site and in addition foster response from people on that article while our favorite princess has been starting to learn a great deal. Have fun with the rest of the new year. You are always carrying out a really good job.

 10. d rose shoes May 25, 2018 at 5:25 am

  I and also my buddies happened to be going through the best guidelines from your web site while then developed an awful suspicion I had not expressed respect to the site owner for those strategies. All the men are already totally glad to learn all of them and already have clearly been loving those things. Thank you for truly being so helpful and for figuring out variety of tremendous subject matter millions of individuals are really desperate to learn about. Our honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 11. kayno May 25, 2018 at 10:05 am

  My wife and i have been now relieved that Michael managed to round up his basic research from the ideas he had through the web site. It’s not at all simplistic to simply continually be releasing points that many the others could have been selling. We really keep in mind we’ve got the writer to be grateful to for this. The illustrations you’ve made, the easy website navigation, the relationships you can assist to instill – it is most excellent, and it is assisting our son in addition to our family reckon that this subject matter is excellent, which is extremely indispensable. Thank you for the whole thing!

 12. nike x off white May 25, 2018 at 11:50 pm

  My spouse and i have been satisfied that Ervin managed to finish off his studies through the entire precious recommendations he acquired in your web page. It is now and again perplexing to simply happen to be freely giving tips and tricks which often other people have been trying to sell. Therefore we grasp we need the writer to be grateful to for that. All of the explanations you have made, the straightforward web site menu, the friendships you help to instill – it is many powerful, and it’s really letting our son and the family recognize that that subject is enjoyable, and that is incredibly essential. Thanks for everything!

 13. true religion May 26, 2018 at 3:52 am

  I really wanted to write a small message in order to appreciate you for all of the wonderful steps you are giving here. My rather long internet research has at the end been rewarded with good details to write about with my contacts. I would suppose that most of us readers are unquestionably blessed to exist in a great network with very many awesome people with good guidelines. I feel very blessed to have encountered the website and look forward to really more entertaining minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 14. yeezy boost May 26, 2018 at 7:09 am

  I would like to convey my affection for your kind-heartedness giving support to visitors who absolutely need assistance with this one topic. Your special dedication to passing the solution up and down became especially useful and has continually allowed men and women just like me to reach their goals. Your new warm and helpful tutorial means a great deal a person like me and far more to my office workers. Thank you; from everyone of us.

 15. curry 4 May 26, 2018 at 1:19 pm

  My wife and i were absolutely comfortable when Michael could carry out his homework while using the precious recommendations he came across through the blog. It’s not at all simplistic to simply find yourself giving freely hints which other folks may have been trying to sell. We really do understand we need the writer to thank for this. The illustrations you have made, the easy blog navigation, the friendships you can help to create – it is all awesome, and it is leading our son in addition to our family know that that issue is pleasurable, and that’s highly essential. Many thanks for all!

 16. off white clothing May 26, 2018 at 5:44 pm

  Thanks a lot for providing individuals with an extremely brilliant possiblity to read critical reviews from this website. It is usually very amazing plus jam-packed with a good time for me and my office friends to visit your website on the least three times in one week to read through the latest stuff you have got. And indeed, I am certainly happy for the fabulous inspiring ideas you serve. Selected 2 points on this page are surely the most efficient I have had.

 17. nike mercurial May 26, 2018 at 10:08 pm

  Thank you for all your effort on this site. My daughter really likes setting aside time for investigation and it’s simple to grasp why. My partner and i learn all about the lively way you render effective strategies on this web site and as well as improve participation from people on that matter so our favorite simple princess is always being taught a lot of things. Take pleasure in the rest of the new year. You are carrying out a fabulous job.

 18. goyard handbags May 27, 2018 at 6:02 am

  I truly wanted to jot down a small message so as to say thanks to you for the wonderful steps you are placing on this site. My rather long internet research has at the end of the day been paid with good insight to exchange with my partners. I would believe that we visitors actually are unquestionably endowed to exist in a fabulous website with so many perfect people with very beneficial opinions. I feel pretty grateful to have seen the website page and look forward to so many more exciting times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 19. adidas superstar May 27, 2018 at 10:56 am

  I wish to show appreciation to this writer for bailing me out of this type of instance. Because of researching through the search engines and coming across tips which are not productive, I believed my entire life was gone. Being alive devoid of the answers to the issues you’ve resolved as a result of your post is a serious case, and ones which might have adversely damaged my career if I had not discovered the website. Your own personal talents and kindness in touching all the pieces was useful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I’m able to now relish my future. Thanks a lot very much for your expert and sensible guide. I won’t be reluctant to suggest your web sites to anyone who wants and needs direction on this situation.

 20. adidas ultra boost uncaged May 27, 2018 at 11:45 am

  Thank you for your own effort on this blog. My daughter delights in getting into research and it’s easy to see why. Almost all notice all concerning the dynamic manner you produce helpful things through this blog and as well recommend contribution from some others on the matter and my simple princess is actually learning a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You are doing a powerful job.

 21. paul george shoes May 27, 2018 at 4:21 pm

  I am just writing to let you know what a helpful experience our princess found studying your webblog. She picked up so many details, not to mention what it’s like to have an amazing teaching mindset to let other people very easily know just exactly chosen impossible issues. You actually surpassed our desires. Thank you for rendering those important, dependable, informative and as well as easy guidance on that topic to Kate.

 22. lebron 15 May 27, 2018 at 9:03 pm

  I actually wanted to write a comment to thank you for all of the great facts you are writing here. My long internet lookup has now been recognized with extremely good ideas to talk about with my family. I would assert that we site visitors are undoubtedly lucky to exist in a fabulous site with so many special people with good guidelines. I feel pretty grateful to have come across your website page and look forward to some more cool minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 23. air max 90 May 28, 2018 at 4:42 am

  I truly wanted to make a simple remark in order to appreciate you for these great tips and tricks you are giving on this website. My long internet research has at the end of the day been paid with high-quality concept to go over with my great friends. I would assert that many of us visitors actually are really fortunate to live in a fine site with so many outstanding professionals with very helpful tips. I feel quite grateful to have used the webpages and look forward to tons of more cool times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 24. I as well as my buddies ended up digesting the good secrets on your site and then developed a horrible feeling I had not expressed respect to the website owner for those techniques. My women had been as a consequence very interested to study all of them and now have quite simply been using them. I appreciate you for simply being simply accommodating and for going for certain great guides millions of individuals are really desperate to be aware of. My very own honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 25. ferragamo belt May 28, 2018 at 9:03 am

  I precisely needed to thank you so much yet again. I’m not certain the things I would’ve tried without the type of tips revealed by you concerning this concern. It was actually a difficult scenario in my circumstances, but coming across the very specialized style you processed it took me to jump with joy. Now i am happier for your service and even believe you find out what a great job you happen to be accomplishing training people thru your web page. More than likely you’ve never come across any of us.

 26. real jordans for sale cheap May 28, 2018 at 2:15 pm

  I and my buddies were actually taking note of the nice hints on your website and then quickly got a horrible feeling I never expressed respect to the blog owner for those tips. Those women became consequently happy to study all of them and have definitely been making the most of those things. We appreciate you indeed being really helpful and also for picking variety of outstanding subject areas most people are really desperate to understand about. My sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 27. adidas ultra boost May 28, 2018 at 2:52 pm

  I would like to convey my admiration for your kindness for women who really want guidance on this issue. Your personal commitment to passing the message across came to be extraordinarily important and have surely permitted employees just like me to arrive at their ambitions. Your own warm and helpful tips and hints means a great deal a person like me and further more to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.

 28. vapormax May 28, 2018 at 11:04 pm

  I want to express my thanks to the writer just for bailing me out of such a scenario. After browsing throughout the the net and coming across opinions which were not powerful, I believed my entire life was over. Being alive without the answers to the difficulties you’ve resolved as a result of your good short article is a serious case, as well as the kind that could have badly damaged my entire career if I hadn’t noticed your web page. Your main knowledge and kindness in dealing with everything was valuable. I don’t know what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I am able to at this point relish my future. Thanks for your time so much for your reliable and amazing help. I will not hesitate to recommend your web blog to anybody who needs and wants guidelines about this subject matter.

 29. caterpillar boots May 29, 2018 at 2:42 am

  I would like to express appreciation to this writer just for bailing me out of this type of predicament. Right after scouting through the search engines and coming across strategies which were not productive, I assumed my life was done. Existing devoid of the answers to the issues you’ve sorted out as a result of your entire short post is a critical case, as well as the kind that might have badly affected my entire career if I had not noticed your web blog. Your own personal mastery and kindness in handling all the stuff was valuable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a solution like this. I’m able to now look forward to my future. Thanks so much for your expert and results-oriented guide. I won’t be reluctant to endorse your web blog to any person who ought to have care about this subject.

 30. adidas eqt support adv May 29, 2018 at 6:31 am

  I simply wanted to thank you very much once more. I am not sure what I would have handled in the absence of the actual creative ideas provided by you about that subject. This has been a alarming case in my opinion, nevertheless understanding the very expert approach you solved it forced me to weep for contentment. I am happy for your support and hope that you really know what a great job that you’re accomplishing educating people today via your webpage. Most likely you haven’t met all of us.

 31. louboutin shoes uk May 29, 2018 at 10:59 am

  I must express appreciation to you just for rescuing me from this type of circumstance. Right after checking through the online world and seeing principles which are not powerful, I believed my entire life was over. Living minus the solutions to the issues you have resolved as a result of your site is a crucial case, and those which might have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered your site. Your good know-how and kindness in maneuvering everything was priceless. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks for your time very much for the specialized and sensible guide. I won’t be reluctant to recommend your web blog to anybody who would need direction on this problem.

 32. adidas ultra May 29, 2018 at 5:52 pm

  Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily special possiblity to read articles and blog posts from this site. It’s usually very ideal plus jam-packed with a lot of fun for me and my office co-workers to visit the blog nearly thrice in 7 days to see the fresh things you have got. And indeed, we are always pleased concerning the wonderful advice you give. Certain 3 ideas on this page are basically the finest we’ve ever had.

 33. adidas yeezy boost May 29, 2018 at 7:28 pm

  I have to show my thanks to this writer just for rescuing me from such a crisis. Because of looking throughout the world wide web and obtaining advice which were not pleasant, I assumed my entire life was done. Existing without the presence of answers to the issues you have solved through your entire guideline is a crucial case, and those that could have negatively affected my entire career if I had not encountered your website. Your main know-how and kindness in playing with the whole thing was vital. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I can now relish my future. Thanks for your time very much for the specialized and amazing help. I won’t think twice to endorse your web blog to any person who should get tips about this matter.

 34. adidas ultra boost May 29, 2018 at 11:10 pm

  I not to mention my guys came examining the good information and facts from the website and then developed a terrible feeling I had not thanked the web site owner for them. These women are actually for that reason warmed to see all of them and have now definitely been tapping into these things. We appreciate you getting so kind and for utilizing some remarkable topics millions of individuals are really desperate to be informed on. My personal sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 35. converse shoes May 30, 2018 at 2:41 am

  I am glad for commenting to make you understand of the terrific experience my wife’s princess had visiting the blog. She came to find too many details, not to mention what it is like to possess an incredible giving character to make many others without hassle learn about a number of impossible topics. You undoubtedly surpassed people’s desires. Thanks for delivering those helpful, safe, informative and also fun tips on that topic to Janet.

 36. goyard bags May 30, 2018 at 6:24 am

  I want to show my love for your generosity for those people who actually need assistance with your situation. Your real dedication to getting the message all around became particularly practical and has continually enabled women much like me to get to their pursuits. The warm and friendly hints and tips signifies much a person like me and still more to my peers. With thanks; from all of us.

 37. cheap jordans May 30, 2018 at 11:04 am

  I as well as my friends have been reading the great hints from the blog and so all of a sudden developed a terrible suspicion I had not thanked the website owner for those tips. All of the young men appeared to be for that reason happy to read all of them and now have truly been using those things. Appreciate your genuinely simply helpful as well as for picking varieties of extraordinary themes most people are really needing to learn about. Our sincere apologies for not expressing gratitude to sooner.

 38. fitflops sale clearance May 30, 2018 at 7:42 pm

  Thanks for your own hard work on this site. My mum loves participating in investigations and it’s easy to see why. Almost all learn all of the compelling method you present both useful and interesting tips and tricks by means of the website and in addition invigorate participation from other ones about this situation and our favorite girl is studying a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been performing a powerful job.

 39. adidas yeezy boost May 30, 2018 at 8:32 pm

  I and my friends ended up following the great hints found on your site and quickly got a horrible feeling I had not expressed respect to the web site owner for those tips. These women were so very interested to read them and have extremely been tapping into these things. Thanks for getting very considerate and then for using such incredibly good subject matter most people are really needing to learn about. My honest regret for not expressing gratitude to earlier.

 40. nike lebron soldier 11 May 30, 2018 at 11:30 pm

  I enjoy you because of all your valuable hard work on this web site. Ellie really likes setting aside time for investigation and it is easy to understand why. We all know all of the compelling method you make precious items on the web blog and as well as strongly encourage contribution from some other people on this theme while our simple princess is always being taught a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You are conducting a useful job.

 41. moncler jackets May 31, 2018 at 3:06 am

  My spouse and i ended up being so comfortable when Chris managed to finish off his investigation through the entire precious recommendations he obtained through your weblog. It’s not at all simplistic to just be giving out guides that some other people may have been trying to sell. We consider we now have you to appreciate because of that. The entire explanations you made, the simple web site menu, the friendships your site help to promote – it’s most astounding, and it’s assisting our son and our family recognize that that article is enjoyable, and that is wonderfully serious. Thank you for all!

 42. moncler jackets May 31, 2018 at 6:48 am

  I in addition to my friends have been following the good things found on your web site and so unexpectedly developed a terrible feeling I had not thanked the web blog owner for those techniques. All of the people are actually certainly thrilled to see all of them and have now simply been tapping into these things. Appreciation for simply being really accommodating and for choosing this kind of superior ideas most people are really eager to discover. Our honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 43. ranban sunglasses May 31, 2018 at 11:04 am

  Needed to put you one very little word to be able to thank you so much once again on the nice basics you’ve featured above. It was so pretty generous of you to offer publicly precisely what many of us might have sold for an electronic book in making some dough for themselves, mostly considering the fact that you might well have done it if you wanted. These guidelines likewise acted to be the easy way to fully grasp someone else have similar passion really like my personal own to know lots more on the topic of this condition. I know there are many more pleasant situations up front for people who view your website.

 44. yeezy shoes May 31, 2018 at 3:25 pm

  I truly wanted to develop a quick remark to appreciate you for all of the wonderful strategies you are sharing here. My considerable internet investigation has now been rewarded with pleasant content to go over with my great friends. I would suppose that most of us site visitors actually are undoubtedly blessed to exist in a great community with many wonderful people with insightful points. I feel rather blessed to have used your entire web site and look forward to plenty of more cool times reading here. Thanks again for all the details.

 45. yeezy boost May 31, 2018 at 9:41 pm

  I would like to get across my admiration for your kind-heartedness in support of folks that should have help on your area of interest. Your special commitment to getting the message all-around became definitely important and has regularly permitted guys just like me to achieve their objectives. The warm and friendly publication indicates so much a person like me and additionally to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 46. tom ford eyewear June 1, 2018 at 2:58 am

  I am also commenting to let you be aware of what a excellent experience my cousin’s princess obtained viewing the blog. She came to find many pieces, which include what it’s like to possess an awesome giving heart to make other people very easily know just exactly some hard to do topics. You actually did more than readers’ expected results. I appreciate you for delivering those essential, trustworthy, informative and in addition easy tips about this topic to Emily.

 47. michael kors outlet June 1, 2018 at 6:39 am

  I and my buddies appeared to be going through the nice hints from the blog while all of a sudden I got an awful suspicion I never expressed respect to you for those techniques. Those men are already for this reason excited to read them and now have absolutely been taking advantage of these things. We appreciate you genuinely quite helpful and then for making a choice on variety of exceptional things millions of individuals are really eager to be informed on. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.

 48. adidas ultra boost June 1, 2018 at 11:06 am

  A lot of thanks for all your effort on this blog. Gloria take interest in carrying out investigation and it’s easy to understand why. Most people notice all of the dynamic way you give very helpful steps through this blog and even attract participation from the others on that subject while our daughter has been being taught a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You’re the one conducting a powerful job.

 49. john wall shoes June 1, 2018 at 3:14 pm

  I must voice my admiration for your generosity for women who require help on the issue. Your very own commitment to passing the solution around had become incredibly interesting and have frequently permitted others just like me to attain their dreams. The helpful suggestions denotes this much a person like me and still more to my mates. Best wishes; from each one of us.

 50. ray ban sunglasses outlet June 1, 2018 at 7:32 pm

  I simply had to say thanks once again. I’m not certain the things that I would’ve accomplished in the absence of the recommendations revealed by you regarding such a area of interest. It became a very troublesome case in my opinion, however , taking note of the specialized strategy you resolved the issue took me to jump for happiness. Now i am thankful for this service and then hope that you know what a powerful job that you are carrying out teaching people today thru a web site. I’m certain you haven’t come across any of us.

 51. nike air huarache June 1, 2018 at 11:13 pm

  I and also my friends ended up analyzing the good techniques on your web blog and so then developed an awful suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those techniques. Those ladies came absolutely warmed to read them and have now quite simply been loving them. Thanks for really being very thoughtful and then for figuring out variety of impressive subject matter most people are really wanting to learn about. My honest apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 52. yeezy 700 June 2, 2018 at 2:38 am

  I definitely wanted to make a brief comment to express gratitude to you for all of the nice points you are posting here. My time intensive internet lookup has at the end of the day been rewarded with reputable facts and techniques to talk about with my good friends. I ‘d believe that most of us visitors actually are extremely lucky to live in a useful place with so many outstanding people with helpful concepts. I feel rather happy to have discovered your web site and look forward to many more cool minutes reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 53. nike shoes June 2, 2018 at 10:06 am

  Thanks for your entire efforts on this blog. Debby really likes carrying out investigations and it’s really easy to understand why. A lot of people hear all regarding the compelling way you convey insightful ideas by means of your blog and even recommend contribution from people on that matter then our child is certainly discovering a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. Your performing a superb job.

 54. off white clothing June 2, 2018 at 2:13 pm

  My husband and i have been so thankful that Michael could do his research through your precious recommendations he acquired from your web pages. It is now and again perplexing just to continually be giving freely tips and tricks that the rest have been trying to sell. So we grasp we’ve got the writer to be grateful to because of that. The main illustrations you’ve made, the easy website menu, the relationships you can assist to instill – it is many superb, and it is letting our son and us feel that that concept is enjoyable, and that is incredibly mandatory. Thanks for all!

 55. adidas ultra boost June 2, 2018 at 10:03 pm

  I’m writing to make you know what a incredible discovery my cousin’s princess went through viewing your site. She discovered such a lot of pieces, including what it is like to have an amazing giving nature to get the mediocre ones just know a number of very confusing issues. You undoubtedly exceeded our own expected results. Thank you for churning out such helpful, healthy, edifying and even easy guidance on the topic to Mary.

 56. calvin klein outlet June 2, 2018 at 10:22 pm

  I precisely had to thank you very much again. I am not sure what I would have carried out in the absence of those ideas contributed by you directly on this industry. It has been a terrifying dilemma in my opinion, nevertheless noticing your specialised manner you handled it forced me to cry with contentment. I am happier for the guidance and even expect you find out what an amazing job your are undertaking training people via your webpage. I know that you have never got to know any of us.

 57. cheap oakley sunglasses June 3, 2018 at 5:06 am

  I wish to convey my appreciation for your generosity giving support to persons who need guidance on this one content. Your real dedication to getting the message all-around turned out to be remarkably significant and have regularly permitted those much like me to realize their pursuits. The invaluable recommendations implies a great deal to me and still more to my mates. With thanks; from all of us.

 58. kyrie 3 June 3, 2018 at 8:56 am

  I wanted to construct a word in order to say thanks to you for all the precious tactics you are sharing here. My particularly long internet investigation has finally been paid with pleasant tips to exchange with my friends and family. I would mention that many of us visitors actually are rather blessed to dwell in a decent place with many perfect professionals with good methods. I feel very privileged to have discovered your website and look forward to some more thrilling times reading here. Thanks once more for all the details.

 59. look here August 6, 2018 at 5:28 am

  I just want to say I am just very new to weblog and honestly liked you’re website. Very likely I’m likely to bookmark your blog post . You definitely come with impressive well written articles. Thanks a lot for revealing your web page.

 60. viagra generic August 16, 2018 at 6:04 am

  I updated to the latest version, and now it keeps on coming up with that tab whenever i startup firefox. What should i do?. I have updated it, there is a tab saying that i have, that is the problem. It is telling me all of the new features that this version offers and everything..

 61. BOLTLebihCepat August 17, 2018 at 6:19 am

  I needed to write you one bit of observation to finally say thanks a lot yet again for your personal awesome techniques you have discussed on this website. It has been wonderfully generous with you in giving unreservedly exactly what most people could possibly have sold for an e book to make some bucks for themselves, specifically given that you could possibly have done it in the event you desired. These secrets additionally acted as the good way to be aware that someone else have a similar eagerness much like my personal own to figure out great deal more pertaining to this condition. I know there are numerous more pleasurable periods in the future for many who start reading your website.

 62. sildenafil without a doctor prescription August 17, 2018 at 8:33 pm

  Do you know of a good site for creative writing prompts and exercises?

Leave a Reply

Your email address will not be published.