AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ (2)

 Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə 1884-1955  (İctimai-Siyasi Xadim)

Əvvəli (AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ (1))

ƏSRİMİZİN SİYAVUŞU

Əvvəlcə tarixin Siyavuşuna bir göz gəzdirək:

İran romantizminin mahir şairi Firdovsi Tusinin dəyərli adını dünyalar durduqca qalan və şairanə “Nəmirəm əz in pəs ki, mən zindəəm” deyə öyünməsini kamal, cəsarət və ithaflarla söylədən “Şahnamə”nin, məncə ən şah əsər dastanı – Siyavuş hekayə – xəzinəsidir.

“Şahnamə”nin ən ruhlu qismi, məlumdur ki, İran-Turan müharibələridir. Bu müharibələrin ən həyəcanlı və dəhşətliləri, şübhəsiz ki, Siyavuş qanı üçün aparılanlarıdır.

Firdovsi – savaş və şənlik aşiqi, boylu-buxunlu və ilahi əzm və hünər şairidir. Qüvvətlə gözəlliyi hər yerdə tam görən bu şairin ən qüvvətli və ən gözəl insanı Rüstəmdir. Firdovsi ilhamından doğulmuş bu Sistan pəhləvanından başqasını tanrı yaratmamış, nə möcüzədir ki, göstərməmişdir. Fəqət Rüstəm pəhləvan belə ən böyük möcüzələrini “Siyavuş qorxusunun” intiqamını almaq üçün vuruşduğu meydanlarda göstərmişdir.

AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ (2)

Inkişafa meylli olduqlarını göstərmək üçün bu kafi deyilmi ki, ilk türk dramaturqu Azərbaycanlı, ilk türk bəstəkarı Azərbaycanlı, Rusiya türkləri arasında ilk qəzet yaradıcısı Azərbaycanlı, məzhəb uzlaşmadığını ilk olaraq ortadan qaldıran yenə Azərbaycanlı, əlifba islahını ilk düşünən Azərbaycanlı, nəhayət, islam aləmində ilk dəfə cümhuriyyət elan edən də Azərbaycanlıdır.

Siyavuş, öz yerinin təbii gözəlliyinə süni gözəlliklər qataraq “Siyavuş gərd” adını binalar, qalalar, köşklərlə bəzəmişdi. Azərbaycan Cümhuriyyəti də ölkəsinin təbii çatışmazlıqlarını sənaye təşəbbüsləri ilə təmir etməyə başlamış, az zamanda çox uğurlar qazanmışdı.

Hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas idarəsi bütün vətəndaşlarının bərabər hüquqla yaşaması üzərində qurulmuşdu. Burada hər bir insanın möhtərəm şəxs, Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün hüququ saxlanırdı. Kişi-qadın, müsəlman, xristian, Türk-türk olmayan, cins və milliyyət fərqi qoymadan varlı-kasıb, sahibkar işçi, torpaq sahibi-muzdur, ögrətmən-tələbə, möhtərəm-cahil, sinif, məslək, təbəqə, rütbə, vəzifə, nəsil, bilgi imtiyazı aramadan bütün vətəndaşlar məmləkətin idarəsində iştirak edir, qanun verən qurumlara girmək haqqında da sahib idilər. Burada bir sinif digər sinfə hakim deyildi. İnsan nə varına görə haqlı, nə də yoxsulluğuna görə haqsız görünürdü. Bunun kimi nə yoxsulluğu üçün sayğılanır, nə də zənginliyi üçün alçaldılırdı.

Burada məktəb, elm, texnika tərəfsiz tutulub ondan bəlirli bir partiya və ya sinfin haqlı-haqsız tələblərinə, qulağı sırğalı əsir kimi tabe olması istənilmir, əksinə məktəblə alimlərdən yaxşı ilə pisi şəxsən müstəqil fərqləndirən vasitələrə sahib namuslu Azərbaycan vətəndaşı tərbiyə etmələri istənirdi.

Xoşbəxt həyatın ancaq hürriyyətlə hasil olacağını Azərbaycan Cümhuriyyəti höküməti ona izin verilməsini istəmişdi. Burası söz azadlığı, mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı ilə o dərəcəyə çatmışdı ki, sanki:

Hər ki xahəd, qu biya və hərçi xahəd gu be gu kibro nazu hacibo dərban dərin dərgah nist[i] – tərifi bunun haqqında söylənmişdir.

Hər kəs nə istərsə söylər, yazardı. Millətin hər partiyasının özünə xas təşkilatı, və qəzeti vardı. Bu qəzetlər əksəriyyətlə höküməti tənqid və çəkişdirmələriylə məşğul olduqları halda, özlərinə qarşı böyük zəiflik və səbr göstərirdilər.

Millət məclisi, məmləkətin bütün sinif və millətlərini təmsil edib, dövlətin təmamən taleyinə hakim idi. Onsuz heç bir əmr keçməz, heç bir məsrəf yapılmaz, heç bir müharibə başlanmaz, heç bir barışıq bağlanmazdı. Hökümət məclisin etimadını qazananda qalır, itirəndə düşürdü. Ortada hakim olacaq vasitə-vəzifə də yox idi. Parlament hakimi-mütləq idi. Burada Avropada tətbiq olunmayan həqiqi bir xalq cümhuriyyəti qurulmuşdu.

Azərbaycan xalq cümhuriyyətində vətəndaşlar arasında siyasi bərabərlik bər qərar olmaqla, bərabər sosial ədalətsizliyin zərərli nəticələri də aydın tərzdə dəyişdirilirdi. Azərbaycan zehniyyətincə, dünyanın əvvəlindən bəri insanların yaşayış və iqtisadiyyatda qarşılaşdıqları ədalətsizliyi birdən-birə ortadan qaldırmaq, inqilabçı bir zərbəylə mülkiyyəti və bununla bağlı insanlar arasında ortaya çıxan səfaləti ortadan qaldırmaq mümkün deyildi. Bundan anarxiya, daha çox səfalət çıxar və iç qarışıqlıqlarından başqa aydın bir nəticə alına bilməzdi. Onlara görə, bu bir kərə siyasi ədalət təmin olunduqdan sonra öz-özünə təkamül edəcək və yavaş-yavaş həll olunacaq bir məsələ idi. Azərbaycanlılar düşünürdülər ki, mülkiyyəti təmamilə ortadan qaldırmaq, indiki durum içərisində şəxsi təşəbbüs qüvvəsini zorakı şəkildə aradan qaldırar. Sosial həyat irəliləmədən düşər, insanlar bəsit ibtidaiyyə doğru dönərlər: aləmin nizamı pozular. Fəqət, bununla bərabər hər şeyin ifratından zərər gəldiyi kimi, mülkiyyətin də ifrat tərəflərini yox etmək sosial islahatın əsasını meydana gətirməlidir. Mülkiyyət ancaq ümumi aləmə yayılıb təsirli oluncaya qədər müdafiə olunub – bu olmayanda ümumi zərər gətirən lüzumsuz bir artıqlıq kimi kəsilib atılmalıdır. Ərazi məsələsində misal kimi desək: hər əkinçi özü əkib-becərdiyi müəyyən miqdar torpağa sahibliyini qəbul etməklə bərabər, Azərbaycan islahatçıları geniş torpaqları ölü halında saxlahan torpaq sahiblərinin mülkiyyət hüququnu rədd edirdi. Millət məclisində hazır olan qanun layihəsinə görə, xüsusi ərazi sahiblərindən alınıb dövlət malı olduqdan sonra əkin yeri, vətəndaşların mülkiyyətinə bölünür, dövlətin sərvət və gəlir qaynağını təşkil edən yeraltı mədənlər isə tamamilə dövlət xəzinəsinə qalırdı.

Digər əmlak və istehsal vasitələrindən olan fabrik və digər bu kimi quruluşlara gəlincə, bunların xörda mülkiyyətlərə bölünməsi tətbiqi imkansız olduğundan burada çalışan işıqlının yüksək tutulması xüsusi surətdə hazırlanan əmək qanunlarının nəşri ilə təmin olunub, dəmir yolu, işıq, su, telefon, teleqraf və sairə bu kimi ümumi işlərə xidmət edən quruluşlar yə milliləşir və yaxud bələdiyyələçdirilirdi.

Azərbaycanlılar Rusiya istilası zamanında əsgərlik etməyə məcbur olmadıqlarından, əsgərlikdən tamamilə məhrum qalmışdılar.

Azərbaycanın əsgər ehtiyacını hər nə qədər türk komandanlığı öz üzərinə almışdısa da, Azərbaycanı tələsik türk etmək məcburiyyətində qaldığından buna müvəffəq ola bilməmişdi: ordunun quruluşu azərbaycanlıların çox az olan öz zabitlərinin öhdəsinə buraxılmışdı. Başda ağsaqqal Səməd bəy olmaqla, müxtəlif ordularda xidmət etmiş Azərbaycan zabitləri qeyrət etdilər. Çox çətinliklər və əngəllər içində bir ildə yoxdan 25 000-ə qədər çeşidli silaha sahib piyada, süvari, topçu, lağımçı, çaxmaqlı tüfəngçi, mühəndis hissələrindən meydana gəlmiş bir ordu vücuda gətirdilər. Iki ilə yaxın divan edən hərbiyyə məktəbindən yüzlərcə kiçik yaşlı oğlan yetişərək, meydana gətirilən ordunun cavan komandasını təmin etdilər. Son Novruz bayramında Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilmiş rəsmi keçid, mükəmməl və müntəzəm bir ordunun vücudunu paytaxtın sevincdən boyanan sürəkli alqışları və övladını birər böyümüş aslan qılığında görən anaların göz yaşları içində dost və düşmənə göstərdi. Az zaman içində Azərbaycan ordusu öz başlanğıc tarixinə Lənkəranın əcgərlər tərəfindən fəthi kimi şanlı sətirlər yazdırdı ki, bir sağalmaz xəstəlik dəə o intizam və itaətin son dərəcə yetişdiyini, ikincisində isə mənəviyyat və fədakarlığının bənzərsiz olduğunu göstərirdi.

Azərbaycan höküməti icraata başlarkən Xəzər dənizinə malik deyildi. 6-7 ay içində öz hakimiyyətini dəniz üzərinə də yaydıqdan sonra ticarət donanmasından başqa 6-7- gəmilik bir donanmaya aid işlər hazırlanmış, qarşıdakı ada ilə liman sahillərini uzaqdan vuran toplarla silahlandırıb Bakını istehkam liman halına gətirmişdi.

Anarxiya əsnasında  Azərbaycan dəmir yolları, qonşusu Gürcüstanın yollarına nisbətlə məhv olmuş kimi idi. Stansiyalar bərbad olmuş, körpülər uçurulmuş, lokomotivlər qaçırılmış, vaqonlar parçalanmış, oturacaqlar (divanlar) qoyulmuşdu. Az zamanda bunlar düzəldilmiş, yiolun işləkliyi müharibədən əvvəlki halına gəlmiş, müntəzəm dəmir yolu hərəkəti təmin olunmuşdu.

Bundan başqa yol və körpü nazirliyi cümhuriyyətin ticarət, gəmi və siyasi həyatını genişlətmək üçün həyati əhəmiyyəti olan Bakı-Culfa yolunu inşa, Kür çayı üzərində qurduğu böyük körpünün açılışı təntənəsinə hazırlaşırdı.

Dəmir yolu işçisi hazırlamaq məqsədiylə Türklərə aid dəmir yolu, teleqraf və c. Texniki ustalar hazırlamaq üçün yol idarəsi nəzdində xüsusi məktəblər açılmış, dəmir yolu məmurları yüzdə-əlli miqdarında milliləşmişdi[ii].

Dəmir yolu idarəsi, eyni zamanda fəna halında pozulmuş Bakı-Batum neft borusunu gözlənməyən bir cürət və məharətlə təmir etmiş, əvvəlkindən daha fəal şəkildə neft alverinə başlanmışdı.

Cümhuriyyətin quruluşundan əvvəl bir-birinin ətini yeyən əhali arasında hər yerdə meydana gətirilən zabitə sayəsində rus istilası zamanından daha yaxşı bir əmin-amanlıq və intizam vücuda gəlib, hər tərəfdə bələdiyyə və məhəlli idarələri qurulurdu.

Boş buraxılan ərazi ciddiyyətlə əkilməyə başlanmış, hər tərəfdə əkinçilik əvvəlki halını almışdı.

Şəhərlər telefonlarla bir-birinə bağlanmış, teleqrafla da təbii bir dildə müharibəyə girmişdilər.

Təhsil-tərbiyə təşkilatına ayrı bir təzəlik verilmişdi. Məmləkəti irfanın nuruyla işıqlandırmaq üçün ciddiyyətlə işə başlanmışdı. Ümumi ögrətimin (təhsilin – M.Ə.) həyata keçirilməsi əsas tutularaq, bunu təmin üçün bir tərəfdən məktəblər açılır, digər tərəfdən yeni qurulmuş erkəklər və qızlar universitetləri vasitəsiylə öyrətmənlər hazırlanırdı. Ibtidai məktəblərin çoxalmasına xidmət etmək üçün xüsusi şəkildə İstambuldan öyrətmənlər gətirilmişdir. Bundan başqa, xüsusi olaraq hər bir qəza mərkəzində öyrətmənlər kursu açılmışdı. Maarif nəşriyyatı işində qadınların tərbiyəsi də kişilərlə bərabər tutulurdu. Mövcud rus gimnaziya litseylərindən biri tamamilə milliləşdirilmiş, bir çox qız ibtidai məktəbləri açılmış, hamısı da qızlarla dolmuşdu.

Məktəb yaşından böyük vətəndaşlar da unudulmamışdı. Bunlar üçün gecə kursları açılmışdı. Bu xüsusda qadınlar da unudulmayaraq, onlara fərdi gündüz kursları açılmış və cəmiyyətlə ilgili dərslər tərtib edilmişdi.

Azərbaycan gəncliyini elm və texnika əsrinə hazırlamaq üçün Bakı Universiteti açılmışdı. Bundan başqa, yüzə yaxın tələbə müxtəlif texniki sahələrdə təhsil almaq üçün dövlət məsrəfi ilə Avropanın universitetlərinə və digər yüksək məktəblərinə göndərilmiş, bir o qədər də tələbənin İstambula yollanması qərara alınmışdı.

Sülh konfransı Azərbaycan istiqlalını təsdiq etdiyi zaman Türkiyə öz mühitini unutdu. Istambul böyük təntənələr etdi, mitinqlər keçirdi. Bu mitinqlərdə Azərbaycanın “Yavru bayrağı”nı[iii] Türkiyənin qoca bayrağı ilə yan-yana asaraq təbrik edib qutladı, sevindi. O üç rəngli köksü hilallı gənc bayrağa arzular diləyərək dedi ki,

“Tanrı sənə qara gün göstərməsin”.


[i] Kim dilərsə, söylə gəlsin, kim nə istərsə söyləsin. Yox bizim dərgahda qapıçı, gərdaçı, kibr və naz.

[ii] Bolşevik istilasından sonra bu quruluşlar tamamiylə aradan qaldırıldı. Son rəsmi məlumata görə, hal-hazırda dəmir yolu məmurlarından yalnız yüzdə otuzu türkdür.

[iii] Xalidə Ədib Adıvarın nitqindən.

İstinad:

“Əsrimizin Siyavuşu” əsərindən,  Məhəmməd Əmin  Rəsulzadə (1925, İstanbul)

mm

Hər yayımda təqdim olunan mövzu başlıqlarında müəllifi olduğunuz və ya tərcümə etdiyiniz məqalələri bizim veb-səhifəmizdə yayımlıya bilərsiniz.

Sosial Media da Paylaşaq

61 Responses to AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ (2)

 1. hermes birkin May 22, 2018 at 3:20 pm

  I actually wanted to construct a comment in order to express gratitude to you for all the magnificent guidelines you are writing here. My time consuming internet look up has now been rewarded with wonderful concept to exchange with my good friends. I ‘d express that we readers actually are undoubtedly blessed to dwell in a remarkable network with so many perfect individuals with interesting tactics. I feel quite happy to have encountered your entire site and look forward to many more pleasurable times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 2. michael kors outlet store May 23, 2018 at 12:34 am

  I have to express appreciation to the writer for bailing me out of this crisis. Just after browsing throughout the the web and obtaining suggestions that were not productive, I thought my entire life was gone. Being alive minus the approaches to the difficulties you’ve solved as a result of your main guide is a crucial case, as well as the ones that might have in a negative way affected my career if I had not noticed your site. That knowledge and kindness in maneuvering all the pieces was crucial. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can also at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for your professional and amazing guide. I won’t hesitate to propose the website to anyone who needs and wants assistance about this issue.

 3. stephen curry shoes May 24, 2018 at 7:10 am

  I’m also writing to let you be aware of what a excellent discovery our girl went through reading through yuor web blog. She came to understand a lot of issues, which included how it is like to have an ideal teaching nature to make others with no trouble grasp specific grueling things. You really exceeded her expectations. Thank you for rendering those important, trusted, educational and as well as unique tips on the topic to Jane.

 4. yeezy shoes May 24, 2018 at 9:33 am

  Thank you so much for giving everyone a very pleasant possiblity to read articles and blog posts from here. It’s usually very pleasant and as well , packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your website on the least three times weekly to find out the new tips you have. And of course, we’re always astounded for the tremendous inspiring ideas you serve. Certain 2 tips on this page are in fact the simplest I’ve ever had.

 5. ray ban sunglasses May 24, 2018 at 11:52 am

  My husband and i have been joyful that Louis could carry out his studies via the precious recommendations he acquired from your web page. It’s not at all simplistic to just choose to be giving out helpful tips which often some other people have been making money from. And now we remember we’ve got you to appreciate for that. The main illustrations you’ve made, the easy web site menu, the relationships you can make it easier to create – it’s most extraordinary, and it is aiding our son and the family feel that this subject is thrilling, which is certainly unbelievably indispensable. Thanks for the whole lot!

 6. converse outlet May 24, 2018 at 4:31 pm

  Thanks so much for giving everyone such a pleasant chance to discover important secrets from this website. It really is very enjoyable and stuffed with a great time for me and my office acquaintances to search your site the equivalent of 3 times per week to learn the latest stuff you have got. And definitely, I am also certainly impressed for the effective techniques served by you. Selected 3 points in this posting are particularly the best we’ve had.

 7. tory burch shoes May 24, 2018 at 9:05 pm

  Thanks for your whole labor on this web page. Kim delights in working on internet research and it’s easy to understand why. I know all relating to the powerful way you deliver functional suggestions on your web site and therefore increase participation from other people about this matter while our favorite simple princess is always understanding so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You’re the one doing a pretty cool job.

 8. goyard May 25, 2018 at 12:58 am

  I together with my pals were found to be looking at the best techniques located on your web page while instantly I got a terrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those strategies. My guys happened to be consequently warmed to see all of them and have in effect undoubtedly been enjoying them. Many thanks for genuinely simply kind and for pick out variety of fantastic guides most people are really wanting to be informed on. Our own honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 9. ray ban May 25, 2018 at 4:58 am

  I simply wanted to make a small message to say thanks to you for all of the wonderful tactics you are giving out on this website. My time intensive internet research has at the end been rewarded with professional points to share with my family and friends. I ‘d assert that many of us visitors are undeniably endowed to exist in a decent community with very many marvellous people with insightful strategies. I feel pretty blessed to have used your web pages and look forward to really more cool moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 10. yeezy boost 350 May 25, 2018 at 9:28 am

  I together with my pals were reading through the best ideas on the blog then then came up with an awful suspicion I never thanked the site owner for those secrets. These men appeared to be passionate to read them and now have really been taking advantage of those things. I appreciate you for actually being considerably kind and also for pick out varieties of incredibly good ideas millions of individuals are really eager to be aware of. My very own sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 11. yeezy shoes May 25, 2018 at 11:22 pm

  I really wanted to make a small word so as to thank you for the fabulous suggestions you are posting here. My time-consuming internet investigation has finally been compensated with excellent facts and strategies to share with my contacts. I would mention that we visitors are very much lucky to dwell in a wonderful place with many marvellous individuals with insightful opinions. I feel quite fortunate to have used your web site and look forward to tons of more amazing times reading here. Thanks once more for a lot of things.

 12. jordan shoes May 26, 2018 at 7:44 am

  I wish to get across my appreciation for your kind-heartedness in support of visitors who have the need for help with that subject. Your real dedication to passing the solution along had been exceedingly informative and have in most cases empowered some individuals just like me to attain their endeavors. Your amazing warm and helpful tips and hints implies a lot a person like me and still more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.

 13. iniki May 26, 2018 at 12:49 pm

  Thanks for your own effort on this site. My mother enjoys making time for internet research and it’s really easy to understand why. My partner and i hear all relating to the dynamic mode you give practical items on the web site and as well inspire participation from the others on the area while our own princess is undoubtedly understanding so much. Enjoy the rest of the year. Your performing a really good job.

 14. michael kors handbags May 26, 2018 at 5:14 pm

  I must express thanks to this writer for rescuing me from such a issue. Right after scouting through the internet and obtaining tips which are not powerful, I assumed my entire life was over. Living without the presence of approaches to the difficulties you have sorted out all through this review is a critical case, as well as those which could have in a negative way affected my entire career if I hadn’t encountered your web blog. Your primary ability and kindness in handling everything was useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for the impressive and effective help. I won’t be reluctant to refer your web sites to any individual who should receive guidance on this issue.

 15. adidas nmd r1 May 26, 2018 at 5:21 pm

  I want to express some appreciation to this writer for bailing me out of this particular predicament. Just after browsing throughout the online world and coming across ways that were not helpful, I thought my life was well over. Existing minus the solutions to the difficulties you have fixed as a result of your entire write-up is a serious case, and those that could have badly affected my career if I hadn’t discovered your web page. Your own understanding and kindness in maneuvering every item was precious. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a stuff like this. It’s possible to at this point relish my future. Thanks very much for your impressive and results-oriented guide. I won’t hesitate to refer the sites to anybody who would need guidelines about this problem.

 16. nmd May 26, 2018 at 6:06 pm

  My spouse and i got very glad Raymond managed to finish up his basic research while using the ideas he obtained from your own web site. It is now and again perplexing just to find yourself releasing concepts some people have been making money from. And now we recognize we’ve got the blog owner to give thanks to for this. The specific explanations you’ve made, the straightforward web site navigation, the friendships you can give support to foster – it’s most astonishing, and it’s facilitating our son and our family imagine that the theme is excellent, and that’s pretty serious. Many thanks for all!

 17. red bottoms May 26, 2018 at 9:39 pm

  I am only writing to let you know of the perfect experience my friend’s princess developed going through your web page. She picked up a good number of details, most notably what it’s like to possess a great teaching mood to get other folks with ease completely grasp chosen grueling subject areas. You truly did more than people’s expected results. Thanks for offering the beneficial, safe, informative as well as easy guidance on the topic to Sandra.

 18. nike roshe May 27, 2018 at 1:33 am

  I have to convey my admiration for your kind-heartedness giving support to women who actually need help on that idea. Your very own dedication to getting the solution all around ended up being extraordinarily insightful and have without exception made men and women much like me to realize their aims. This useful hints and tips signifies much a person like me and further more to my office colleagues. Thanks a lot; from everyone of us.

 19. pandora jewelry May 27, 2018 at 5:34 am

  I wish to express my respect for your kindness for women who absolutely need guidance on this one topic. Your real commitment to passing the solution up and down became incredibly advantageous and have all the time allowed others much like me to attain their objectives. Your entire interesting guide can mean a whole lot to me and somewhat more to my colleagues. Best wishes; from each one of us.

 20. air max 90 May 27, 2018 at 3:42 pm

  Thank you so much for giving everyone an exceptionally wonderful possiblity to discover important secrets from here. It’s usually very ideal plus packed with a good time for me and my office mates to visit your website minimum 3 times in one week to read through the latest tips you will have. Of course, I’m so usually astounded with the wonderful opinions served by you. Selected 3 ideas in this post are certainly the most suitable we have ever had.

 21. nike dunks May 27, 2018 at 8:36 pm

  Thank you a lot for giving everyone remarkably memorable chance to read in detail from this site. It is often so pleasing plus stuffed with amusement for me personally and my office friends to visit your website minimum three times per week to read the newest guidance you will have. And indeed, I’m always amazed concerning the attractive principles you give. Certain 3 tips in this post are essentially the simplest I’ve had.

 22. yeezy boost May 27, 2018 at 10:01 pm

  I wanted to compose a small note in order to say thanks to you for all the fantastic strategies you are placing on this website. My long internet lookup has finally been honored with reasonable knowledge to share with my family and friends. I would mention that many of us website visitors are unquestionably endowed to exist in a wonderful network with many wonderful people with beneficial pointers. I feel pretty grateful to have seen your entire website and look forward to some more exciting minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 23. 100% real jordans for cheap May 28, 2018 at 12:27 am

  I want to point out my passion for your generosity supporting those people who require assistance with the theme. Your very own dedication to getting the message all around appeared to be certainly useful and have all the time empowered those like me to get to their targets. Your amazing insightful guide implies a lot a person like me and even further to my peers. With thanks; from everyone of us.

 24. nike air max 2017 May 28, 2018 at 4:14 am

  I truly wanted to jot down a brief comment in order to say thanks to you for the amazing information you are showing at this website. My long internet look up has now been rewarded with high-quality ideas to talk about with my family members. I would declare that most of us readers are undoubtedly lucky to exist in a magnificent website with very many perfect people with helpful principles. I feel pretty lucky to have come across your entire web page and look forward to some more fabulous minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 25. nike roshe run May 28, 2018 at 8:33 am

  I want to show some thanks to the writer for rescuing me from this particular incident. Just after looking through the the web and finding methods which were not beneficial, I thought my entire life was gone. Existing without the answers to the issues you have resolved as a result of your main blog post is a critical case, and the ones which could have in a negative way affected my career if I had not encountered your website. Your primary expertise and kindness in maneuvering the whole lot was vital. I am not sure what I would have done if I hadn’t come across such a step like this. I can also at this time relish my future. Thanks a lot so much for the high quality and sensible guide. I won’t think twice to suggest your web site to anyone who would need counselling on this subject.

 26. off white jordan 1 May 28, 2018 at 1:39 pm

  I have to show appreciation to the writer for rescuing me from this type of condition. After browsing throughout the world wide web and getting tricks which are not pleasant, I believed my entire life was well over. Existing without the approaches to the difficulties you’ve fixed by way of your main short post is a crucial case, and ones that would have in a negative way affected my entire career if I hadn’t discovered your blog post. Your main expertise and kindness in dealing with all the pieces was tremendous. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I’m able to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for this professional and amazing guide. I will not think twice to suggest the sites to anyone who needs support on this situation.

 27. adidas store May 28, 2018 at 6:41 pm

  I actually wanted to post a simple note in order to appreciate you for those nice ideas you are posting on this website. My particularly long internet look up has finally been paid with reputable suggestions to write about with my family members. I ‘d say that many of us visitors are undeniably lucky to exist in a very good community with many awesome individuals with valuable things. I feel truly happy to have discovered the site and look forward to some more brilliant minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.

 28. bape hoodie May 28, 2018 at 10:38 pm

  I intended to write you this little word to be able to thank you so much again on the wonderful principles you have shown at this time. It was extremely generous of people like you to supply openly just what many individuals would’ve advertised for an e book to help make some cash on their own, mostly given that you might have done it in case you decided. These solutions in addition acted as a great way to fully grasp that most people have a similar dreams really like my personal own to realize way more with respect to this condition. I think there are thousands of more pleasant occasions up front for those who check out your website.

 29. pure boost May 29, 2018 at 2:17 am

  I precisely wished to thank you so much again. I do not know the things that I might have undertaken without the entire tactics documented by you concerning such a subject. It truly was a real fearsome case in my position, nevertheless noticing this well-written mode you treated that made me to jump for joy. Now i’m thankful for this advice and thus believe you know what a great job you are always providing training men and women through a site. Most likely you’ve never encountered any of us.

 30. retro jordans May 29, 2018 at 6:01 am

  I simply desired to thank you very much all over again. I do not know the things that I would have sorted out without the type of information revealed by you over this concern. It truly was a real horrifying crisis for me, but looking at a new expert mode you processed that forced me to cry for fulfillment. I am happier for your work and then hope that you comprehend what an amazing job you are doing teaching the rest thru your web page. I know that you have never come across any of us.

 31. hermes belt May 29, 2018 at 10:30 am

  I intended to draft you a very little word in order to give thanks again considering the great things you’ve documented in this case. It has been so wonderfully open-handed of you giving extensively all that most people would have advertised for an e-book to end up making some money for their own end, precisely given that you could have tried it if you wanted. Those advice in addition acted to become easy way to comprehend other individuals have the identical zeal just like my personal own to learn lots more with regards to this matter. I’m sure there are a lot more pleasant times up front for many who scan your site.

 32. goyard handbags May 29, 2018 at 2:42 pm

  I want to point out my passion for your kind-heartedness giving support to all those that need help on your field. Your real dedication to passing the message across came to be definitely useful and has enabled employees like me to realize their targets. The interesting help and advice signifies so much a person like me and further more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 33. asics running shoes May 29, 2018 at 10:45 pm

  I in addition to my pals came taking note of the excellent helpful tips from your website while the sudden I had a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those techniques. The women came for this reason joyful to study all of them and have now honestly been taking advantage of them. Thank you for really being quite kind and also for settling on such very good issues millions of individuals are really desirous to understand about. My very own sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 34. vibram fivefingers May 30, 2018 at 2:15 am

  I’m just commenting to make you understand what a brilliant discovery my cousin’s princess encountered browsing the blog. She noticed so many pieces, which included what it’s like to possess an amazing coaching heart to get certain people just know some multifaceted subject matter. You truly surpassed my desires. Thank you for displaying these interesting, trusted, explanatory as well as easy tips on that topic to Janet.

 35. oakley sunglasses May 30, 2018 at 5:58 am

  Thank you for all of the effort on this web site. My mother really loves setting aside time for internet research and it is obvious why. We know all about the dynamic way you provide practical suggestions on the website and as well as improve contribution from some other people about this concern and my princess is always being taught a lot of things. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a pretty cool job.

 36. kobe shoes May 30, 2018 at 2:42 pm

  A lot of thanks for all of the labor on this site. Betty really likes doing investigations and it is easy to see why. All of us learn all concerning the dynamic method you make good strategies via the website and as well as strongly encourage response from other individuals about this theme then our own girl is without question understanding a lot. Enjoy the rest of the year. Your doing a good job.

 37. nike air max 2018 May 30, 2018 at 7:14 pm

  I precisely desired to thank you so much all over again. I do not know the things I might have gone through without those strategies shown by you regarding such a question. This was a very difficult matter for me personally, however , spending time with your professional manner you handled that took me to cry over gladness. I’m just thankful for your service as well as expect you recognize what a powerful job you are always providing educating others with the aid of your websites. Probably you have never encountered all of us.

 38. ray ban May 30, 2018 at 11:06 pm

  I actually wanted to write down a small comment in order to appreciate you for all the precious strategies you are giving out on this site. My time consuming internet investigation has at the end of the day been compensated with really good know-how to share with my family. I would suppose that many of us visitors are definitely lucky to live in a really good place with so many lovely professionals with valuable things. I feel very fortunate to have come across the site and look forward to many more entertaining moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 39. adidas nmd May 31, 2018 at 2:40 am

  I have to convey my appreciation for your generosity for folks that really need guidance on the issue. Your very own commitment to getting the message up and down became particularly useful and have truly made employees just like me to get to their endeavors. Your personal informative suggestions means a lot to me and extremely more to my office workers. Regards; from each one of us.

 40. yeezy boost 350 May 31, 2018 at 4:08 am

  Thank you so much for providing individuals with an extraordinarily splendid possiblity to read in detail from here. It is always very excellent plus full of a great time for me and my office co-workers to search your website at a minimum thrice in a week to read through the new items you will have. Not to mention, I’m also always astounded with your extraordinary hints served by you. Some 4 areas in this article are definitely the most efficient we have all ever had.

 41. nike huarache May 31, 2018 at 10:35 am

  I needed to compose you one little bit of note to be able to thank you very much once again considering the pretty basics you’ve shown here. This has been quite remarkably open-handed of people like you to give without restraint what exactly a lot of people might have sold as an ebook to get some money for their own end, mostly since you might have done it if you ever desired. These solutions additionally served to become a fantastic way to know that other people have similar keenness just like my personal own to understand great deal more when considering this problem. I’m certain there are several more pleasant moments ahead for individuals who browse through your blog.

 42. curry 4 May 31, 2018 at 7:23 pm

  Needed to draft you this tiny remark to be able to say thanks a lot yet again for these pretty basics you’ve featured in this case. This is certainly seriously open-handed of people like you to offer publicly all that a number of us would’ve supplied for an e book to help make some bucks on their own, specifically considering the fact that you might well have done it if you ever desired. These good tips as well served as a good way to fully grasp that most people have similar zeal just like mine to learn somewhat more with regard to this matter. I’m certain there are millions of more enjoyable sessions up front for folks who see your site.

 43. yeezy boost June 1, 2018 at 5:04 am

  I am writing to let you know what a incredible discovery my friend’s girl encountered going through your web page. She noticed such a lot of issues, including how it is like to possess a wonderful coaching nature to let most people with ease fully grasp several grueling topics. You actually exceeded our own expectations. Many thanks for imparting the effective, dependable, edifying and as well as unique thoughts on the topic to Janet.

 44. michael kors outlet June 1, 2018 at 6:10 am

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily marvellous chance to discover important secrets from this website. It is usually so nice and as well , stuffed with fun for me personally and my office acquaintances to search your web site more than 3 times per week to read the latest secrets you will have. And definitely, I’m also always impressed considering the mind-boggling techniques you give. Certain 2 facts in this posting are completely the most effective we have ever had.

 45. nike off white June 1, 2018 at 10:39 am

  I precisely wished to thank you very much yet again. I am not sure the things that I would’ve achieved in the absence of these pointers discussed by you relating to my theme. Completely was the intimidating matter in my position, nevertheless discovering your expert way you handled the issue forced me to leap for delight. I’m just thankful for this information and have high hopes you recognize what a powerful job you have been undertaking training the rest thru your site. I am sure you’ve never got to know all of us.

 46. jordan retro June 1, 2018 at 2:46 pm

  My husband and i were absolutely contented when Peter could round up his studies because of the ideas he was given in your web page. It is now and again perplexing to just be giving freely things which a number of people could have been making money from. We discover we have got the writer to appreciate for that. The most important explanations you made, the straightforward site navigation, the friendships you will make it easier to promote – it’s all fantastic, and it’s facilitating our son in addition to the family do think this subject is thrilling, which is extremely important. Many thanks for the whole lot!

 47. ultra boost June 1, 2018 at 7:02 pm

  I actually wanted to construct a small word in order to thank you for these magnificent items you are writing here. My time intensive internet investigation has at the end been recognized with useful strategies to write about with my family and friends. I ‘d express that most of us site visitors actually are really lucky to exist in a useful place with very many special people with beneficial tricks. I feel extremely happy to have come across your entire web pages and look forward to really more excellent moments reading here. Thank you once again for all the details.

 48. james harden shoes June 2, 2018 at 2:16 am

  I simply wanted to type a quick comment to say thanks to you for all of the splendid guidelines you are giving at this website. My particularly long internet investigation has finally been rewarded with beneficial ideas to share with my companions. I ‘d tell you that most of us website visitors are quite fortunate to be in a great place with many awesome people with very beneficial concepts. I feel extremely happy to have encountered your entire webpages and look forward to really more entertaining times reading here. Thank you once again for everything.

 49. adidas nmd June 2, 2018 at 4:47 am

  I’m also commenting to let you be aware of what a exceptional experience my friend’s princess experienced studying the blog. She picked up a lot of pieces, with the inclusion of what it is like to possess an excellent helping character to have certain people without difficulty know precisely chosen complicated matters. You really surpassed people’s expectations. Thanks for delivering such priceless, trusted, educational as well as unique tips on your topic to Julie.

 50. nike hyperdunk June 2, 2018 at 5:39 am

  I wish to express my thanks to the writer just for bailing me out of such a incident. After surfing throughout the world-wide-web and finding solutions which are not beneficial, I was thinking my life was well over. Being alive without the presence of approaches to the difficulties you have fixed through your main blog post is a serious case, as well as the kind which may have negatively affected my entire career if I hadn’t noticed the website. That expertise and kindness in dealing with a lot of stuff was important. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a subject like this. It’s possible to now relish my future. Thank you very much for the specialized and result oriented help. I will not hesitate to endorse your web sites to any individual who ought to have guide on this area.

 51. cheap oakley sunglasses June 2, 2018 at 1:46 pm

  I in addition to my pals were actually studying the excellent guidelines on your web blog and suddenly I had an awful suspicion I had not thanked you for them. All of the ladies ended up totally stimulated to read through all of them and already have in truth been loving these things. Many thanks for truly being well thoughtful as well as for picking some marvelous areas millions of individuals are really desirous to understand about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 52. yeezy boost 350 June 2, 2018 at 6:14 pm

  I am glad for commenting to make you understand of the fabulous encounter my friend’s princess gained reading through your site. She discovered so many details, most notably what it’s like to have a great giving character to have others with no trouble fully grasp certain extremely tough subject matter. You really surpassed our expectations. Many thanks for presenting those important, safe, revealing as well as easy guidance on your topic to Tanya.

 53. yeezy boost June 3, 2018 at 1:20 am

  I and my pals came reading the great suggestions found on your website and so all of the sudden I had a terrible feeling I never thanked the website owner for those techniques. All of the young men had been as a result very interested to read them and have now very much been taking advantage of those things. I appreciate you for genuinely really thoughtful and for having some fine ideas millions of individuals are really eager to be informed on. My personal sincere regret for not saying thanks to earlier.

 54. pg 1 June 3, 2018 at 4:43 am

  I am also writing to make you be aware of of the beneficial discovery my cousin’s child went through reading yuor web blog. She picked up too many details, which included how it is like to possess a marvelous coaching style to let the others smoothly know just exactly specified tortuous matters. You actually did more than my expected results. I appreciate you for coming up with the helpful, safe, educational not to mention fun tips about that topic to Gloria.

 55. adidas ultra boost uncaged June 3, 2018 at 5:49 am

  My wife and i felt now peaceful when Edward could conclude his investigations from your ideas he made from your very own blog. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely thoughts that many other folks may have been making money from. Therefore we understand we’ve got the blog owner to be grateful to for this. These explanations you’ve made, the easy website menu, the relationships you give support to foster – it’s got all astounding, and it’s helping our son and the family imagine that this subject matter is interesting, which is certainly extremely vital. Thank you for the whole lot!

 56. golden goose sneakers June 3, 2018 at 8:23 am

  I and also my friends have been reviewing the excellent guides located on the blog and then quickly I had a terrible feeling I had not expressed respect to you for those techniques. These boys appeared to be consequently warmed to read through them and have quite simply been taking pleasure in those things. Many thanks for truly being so helpful and for settling on such essential issues millions of individuals are really desirous to be informed on. My very own sincere regret for not saying thanks to earlier.

 57. nike outlet June 3, 2018 at 1:06 pm

  My wife and i ended up being very comfortable Jordan could conclude his preliminary research while using the ideas he got from your blog. It is now and again perplexing to simply choose to be giving freely information that many some other people could have been trying to sell. And we all keep in mind we’ve got the website owner to be grateful to for this. The specific illustrations you have made, the easy blog menu, the relationships your site make it possible to engender – it’s mostly unbelievable, and it’s really aiding our son and us do think this idea is amusing, which is pretty serious. Thanks for the whole thing!

 58. read the full info here August 6, 2018 at 7:25 am

  I just want to say I’m all new to blogging and site-building and certainly savored your page. Probably I’m likely to bookmark your blog . You actually have superb article content. With thanks for sharing with us your web-site.

 59. viagra generic August 15, 2018 at 6:32 am

  May I use Wikipedia content in my blog without violating the copyright law? How can I do that? Explain in details please..

 60. viagra generic August 17, 2018 at 6:38 pm

  So I just made a blogspot about SNSD. I dont really know how to let other people know about the blogspot, like you know famous? But not the real famous glamorous type. Because I really want to maintain the site but thats kinda tiring if you keep on posting stuffs if no one knows about it..

 61. Health & fitness August 18, 2018 at 9:58 pm

  There is perceptibly a lot to identify about this. I believe you made various good points in features also.

Leave a Reply

Your email address will not be published.